Motionsidræt

Klare regler fordopingbekæmpelse

Fredag 21.1. fremkom studerende Jeppe Lisdorf med en række beskyldninger mod mig om at være populistisk og uvidende i kampen mod doping.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvem der er mest populistisk eller mest uvidende – men jeg føler dog anledning til at rette en række fejl og misforståelser i Lisdorfs indlæg. Jeppe Lisdorf spørger: Hvad er doping? Svaret er meget enkelt. Doping omfatter den liste af stoffer, som det internationale anti- doping agentur WADA har vedtaget – og listen er tilgængelig på såvel WADAs som Anti Doping Danmarks hjemmesider. Er et stof ikke opført på listen, er det ikke doping. Så enkelt er det. Og der er ingen gråzone. Og det er heller ikke forskelligt, hvad der betragtes som doping i forskellige idrætsgrene, sådan som Lisdorf hævder. Hele ideen med opbygningen af WADA og det globale kodeks, der blev vedtaget på den store Verdenskongres i København i 2003, er, at der skal være ens regler på tværs af lande og på tværs af idrætsgrene. Alle olympiske idrætsgrene – på nær fodbold – har tilsluttet sig dette kodeks – og dermed også den fælles definition af doping. Lisdorf hævder også, at det er tilladt at besidde steroider. Lad mig i den forbindelse blot henvise til Lov om forbud mod visse dopingmidler, hvoraf det fremgår (§ 3) at anabole sterodier ikke må hverken fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles – eller besiddes. Lisdorf hævder endelig, at der ikke er noget lovmæssigt grundlag for at gennemføre kontroller i fitnesscentre, og at det skulle være en del af mit personlige "korstog" at indføre disse kontroller. Et enigt Folketing vedtog før jul Lov om fremme af dopingfri idræt. I denne lov slås det fast, at Anti Doping Danmark skal søge at indgå aftaler om bekæmpelse af doping med bl.a. fitness- og motionscentre. Et enigt Folketing bakkede også op om et ønske fra fitnessbranchen om at gøre dette obligatorisk for centrene. Derfor er Kulturministeriet nu i færd med at undersøge, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan lade sig gøre. Afslutningsvis skal jeg ikke undlade at kommentere Lisdorfs holdning til doping i fitnesscentre. Lisdorf mener kort og godt, at det er folks egen sag, om de doper sig. Jeg kan ikke være mere uenig. Doping er en trussel mod idrættens værdigrundlag, og doping – ikke mindst anabole steroider – er stærkt sundhedsskadeligt. Derfor skal vi bekæmpe doping med alle midler. Lisdorf har ret i, at det er en mærkesag for mig – men at jeg skulle stå alene med den sag, er ganske urigtigt. Måske er det snarere Lisdorf, der står alene.