Klimaændring øger fare for dårligt badevand

Kraftige regnskyl giver risiko for, at kloakvand forurener badevand

NORDJYLLAND:Den klimaændring, der er på vej, kan give betydelig større risiko end nu for, at der sker forurening af badevandet. Med kraftigere og hyppigere regnbyger - nogle taler ligefrem om monsterregn - kan der ske en overbelastning af kloaknettet. - Heftige regnskyl vil betyde, at der løber regnvand i kloaknettet, som ikke er dimensioneret til det. Vi kan hyppigere end nu risikere situationer, hvor kloakvand blandet med regnvand løber uden om rensningsanlæggene og ud i havet, siger biolog Chresten Jensen, Statens Miljøcenter i Aalborg. Danmarks Meteorologiske Institut vurderer, at store skybrud vil være en af de sikreste følger af de kommende års ændringer i klimaet. Både i Aalborg Kommune og Frederikshavn Kommune har man mistanke om, at den våde sommer i 2007 kan have betydning for de problemer, der nu er med badevandskvaliteten ved Bisnap og syd for Sæby. Ved Bisnap er det dog ikke kloakering, der giver problemer, idet sommerhusene har nedsivningsanlæg. - Der er ikke direkte udledninger fra sommerhusene. Men man kan formode, at nedsivningsanlæggene i fremtiden kan få problemer med at fungere efter hensigten. Den øgede nedbør kan betyde, at grundvandet kommer højere op. Det betyder igen, at det jordlag, som spildevandet fra sommerhusene skal ledes igennem for at blive renset, bliver mindre, siger miljøsagsbehandler Jens Bøgh Vinther, Aalborg Kommune. Øget risiko for iltsvind Klimaændringen er også kommet til at spille en rolle i diskussionen om den regionale udvikling i Nordjylland. Her har regionen haft konsulentfirmaet NIRAS til at lave en rapport om de forandringer, som klimaændringerne vil give. I rapporten peges der på, at der i fremtiden vil være øget risiko for overløb af regnvandsbassiner, og der vil være stigende fare for udvaskning af næringsstoffer og gødning til vandløb. I havmiljøet kan der komme øget iltsvind. Her vil konsekvenserne være størst i fjordene og ved de østvendte kyster. Også regeringens strategi for landets tilpasning til klimaændringer beskæftiger sig med tilpasning af kloaknettet til flere og kraftigere regnskyl. Her peges der på, at det kan forringe vandkvaliteten i vandløb og søer. Yderligere kan regnen give udledninger fra renseanlæg og overløb til badevandet. Her peges der i regeringens strategi på, at de problemer kan give risiko for, at miljømålene i EU"s vandrammedirektiv og i EU"s badevandsdirektiv bliver nået. Her skal reglerne for badevandsområdet ændres på grund af et nyt EU-badevandsdirektiv. - Problemerne ventes i et vist omfang løst via de ny badevandsregler enten i form af badeforbud, varsling eller forbedret rensning af spildevandet. Tilpasning til klimaændringerne vil i et vist omfang kunne ske i forbindelse med kloakrenovering, hedder det i regeringens strategi. I tilfælde af kraftig nedbør skal kommunerne varsle og informere, hvis der er sket en forringelse af badevandskvaliteten.