Lokalpolitik

Kloak i Kgs. Tisted i bero

Møde med amtet om alternativ til kloakprojekt til otte mio kroner

KGS. TISTED: Efter planen skulle forslaget til revideret spildevandsplan 2001-2015 for Nørager Kommune efter en offentlig høringsperiode være endeligt godkendt på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften, men økonomiudvalget har nu skrinlagt godkendelsen indtil videre. En godkendelse af planen ville have betydet, at kommunen i 2007-2008 skulle bruge knap otte mio. kroner til kloakering af Kgs. Tisted og anlæg af en trykledning fra Kgs. Tisted til renseanlægget i Nørager med tilhørende tre pumpestationer på den lange strækning. En kæmpe anlægsudgift, som kommunen helst vil undgå at skulle finansiere og flere lokalpolitikere tidligere har kaldt en tåbelig ide. Foreløbigt er det aftalt i økonomiudvalget, at borgmester Poul Larsen (K) og Søren Munk (V) som formand for teknik- og miljøudvalget skal have en politisk drøftelse med Nordjyllands Amts teknik- og miljøudvalg omkring amtets krav til fremtidig renhed i bække og øvrige åløb, især omkring Kgs. Tisted. - Vi ønsker at drøfte, om Nørager Kommune ved etablering af en fælles tømningsordning to gange om året for samtlige 43 private septiktanke i Kgs. Tisted kan opfylde amtets krav til forbedret rensning af spildevandet i landsbyen fremover. Amtet har tidligere kritiseret spildevandsforholdene, fordi vandløbene på stedet ikke opfylder kravene til renhed og forekomst at plante- og dyreliv, forklarer Søren Munk og tilføjer til orientering: - 70 procent af samtlige vandløb i Nordjyllands Amt opfylder i øjeblikket heller ikke de lovmæssige krav til renhed. Nørager Kommune har tidligere iværksat undersøgelser for at finde årsagen til den påviste forureningen af undergrunden og vandløbene omkring Kgs. Tisted, uden at det er lykkedes at afdække forureningskilden. Et smertensbarn - Med kontakten til amtets teknik- og miljøudvalg vil vi ganske enkelt forsøge at undgå, at kommunen skal ud i den efter min mening vanvittige anlægsinvestering til otte mio kroner. Ved i stedet at bruge de mange penge til udskiftning af nogle af de mange udtjente og til tider over 50 år gamle kloakrør i andre byer rundt i kommunen og etablere et nyt tostrengssystem med regn- og spildevand ville vi opnå en meget større miljøgevinst for de samme penge, erklærer Søren Munk . Et alternativ til anlæg af en helt ny og dyr trykledning fra Kgs. Tisted til renseanlægget kunne være etablering af et stort rodzoneanlæg i lokalområdet, hvor et nyt kloaknet i landsbyen kunne udlede spildevandet til rensning. Men ejendommene i Kgs. Tisted ligger så tæt, og undergrunden er af en sådan beskaffenhed, at et sådan projekt ikke er mulig at realisere. Tilbage står muligheden for en lempelig aftale med Nordjyllands Amt eller nyt kloaknet til knap otte mio kroner for at opfylde amtets nuværende krav til vandløbenes renhed. Uanset løsningsmodel kan kommunens borgerne imødese en forhøjelse af vandafledningsafgiften de kommende år til finansiering af spildevandsplanens miljømæssige tiltag frem til 2015.