Lokalpolitik

Kloakering af Kgs. Tisted en tåbelig idé

7-8 mio. kroner til projektet står ikke mål med miljøgevinsten, mener lokalpolitikere

NØRAGER:Efter en offentlig høringsrunde skulle kommunalbestyrelsen i aftes godkende forslaget til en revideret spildevandsplan for perioden frem til 2015. Allerede i sin indledning kommenterede borgmester Poul Larsen (K), at teknik- og miljøudvalget i sin indstilling foreslog, at den nuværende vandafledningsafgift tages op til vurdering allerede i år, samt at der i planen var anført udgifter på mellem syv og otte mio. kroner til en eventuel kloakering af Kgs.Tisted - Det kan med baggrund i oplægget til planen ikke betyde andet end, at det fremover bliver dyrere at bo på landet. Kgs. Tisted og Skaarup har tidligere været taget ud af spildevandsplanen, men det har åbenbart været en torn i øjet for amtet, så de nu har fundet argumenter for, at Nørager Kommune måske skal bruge syv-otte mio. kroner på at kloakere Kgs. Tisted. Efter min mening får man ikke en rimelig miljøgevinst ud af så stor en investering frem for i stedet at reparere og udbygge det eksisterende kloaknet i andre byer, påpegede borgmesteren. Af samme grund opfordrede han til, at der nu blev kigget grundigt på den forurening af undergrunden, der foregår i Kgs. Tisted, og som hidtidige undersøgelser ikke har være til stand til at afsløre årsagen til. Søren Munk (V), formand for teknik- og miljøudvalget, var 125 procent enig med Poul Larsen. - Amtet påstår, at vandløbene ved Kgs. Tisted ikke opfylder de lovmæssige krav med hensyn til vandets renhed, men det gør 70 procent af samtlige vandløb i Nordjylland heller ikke. Men selvfølgeligt skal der ydes en indsats for at få tingene bragt lovmæssigt i orden, men at bruge syv-otte mio. kroner af det samlede budget for hele spildevandsplanen på 25 mio kroner frem til 2015 til at kloakere så få husstande i Kgs. Tisted er jeg også modstander af, erklærede Søren Munk. Kritik af slamordning Partikollegaen Orla Kastrup var også enig i det tåbelige af bruge så mange mio. til kloakering af landsbyen. - Og planerne om en fælles tømingsordning for slam er jeg glad for foreløbigt er blevet udskudt et år frem til 2005 for de første godt 200 ejendomme. Efter min mening skal ingen bestemme overordnet, hvem der skal tømme den enkeltes husstands nedsivningsanlæg for slam, understregede Orla Kastrup. Til dette sidste argument svarede Søren Munk, at ved en fælles tømningsordning for alle 860 ejendomme på landet med nedsivningsanlæg ville Nørager Kommune ved en licitation opnå en fordelagtig pris ved at koordinere og placere opgaven hos en enkelt entreprenør. - Og revisionen af spildevandsplanen frem til 2015 lægger heller ikke op til, at slammet fra de mange nedsivningsanlæg i det åbne land bare skal køres til nærmeste rensningsanlæg. I stedet er der planer om at køre det i depot enten i Aalborg eller Fredericia, forklarede udvalgsforamden. Efter disse meningsudvekslinger i byrådssalen blev forslaget til revideret spildevandsplan godkendt enstemmigt.