Klubber og foreninger høres om tilskud

Klubber og foreningsliv i kommunen kan kommentere oplæg til ny fritidspolitik.

220 foreninger, otte ungdomsklubber, fem fritidsklubber og 22 aftenskoler. Repræsentanter for disse aktiviteter, som i årets løb aktiverer tusindvis af indbyggere i Thisted Kommune, får på tre møder i april mulighed for at kommentere et oplæg til ny fritidspolitik inden det sendes videre til behandling i det politiske system. Det sker på tre møder, 10., 11. og 12. april i henholdsvis Hanstholm Hallerne, Thy Hallen og aktivitetsventer Vestervig-Agger. - Det er helt relevant at møde frem og give sine synspunkter til kende under den høringsfase, som løber frem til udgangen af april. Herefter er løbet kørt når det gælder muligheden for at byde ind med nye forslag og ideer, siger Niels Jeppesen, Thisted Kommunes fritidschef. Oplægget til ny politik på det kommunale fritidsområde rummer både tanker og visioner for fremtiden, men er samtidig meget konkret, for et særligt udvalg har arbejdet med at gennemgå hele fritidsområdet blandt andet for at lave det forslag til en ny kommunal tilskudsordning, som også er i høring. - Noget af det, der især har interesse for foreningslivet, er de fremtidige tilskudsmuligheder til voksenundervisning, til medlemsaktiviteter og lokaletilskud, siger Niels Jeppesen. Den nye tilskudsmodel er skruet sammen med virkning fra 2008. Den vil afløse de tre gamle Thy-kommuners hidtidige ordninger, som har fået lov at leve videre i 2007. - Ser vi på lokaletilskuddet siger folkeoplysningsloven helt klart, at det skal være på mindst 65 procent. Thisted Kommune har hidtil haft som målsætning at yde et lokaletilskud i størrelse minimum 70 procent - og den målsætning bliver videreført, siger Niels Jeppesen. Anderledes ser det ud når det gælder medlemstilskud, tilskud til lønninger af trænere og instruktører samt kursustilskud. På det område har de tre gamle Thy-kommuner haft hver deres praksis, siger Niels Jeppesen. - Ser vi på medlemstilskud vil den nye ordning betyde, at foreningerne i den gamle Sydthy Kommune vil opleve en stigning på cirka 10 procent, Thisted vil være uændret, mens foreningerne i den gamle Hanstholm Kommune bliver reduceret med cirka 30 procent, siger Niels Jeppesen om tilskuddet, der gives til foreningsmedlemmer under 25 år. Thisted Kommune har i en årrække haft sin ”Thisted-ordning”, som er brugt, når der udbetales medlems-, løn- og kursustilskud til foreningerne. - Medlemstilskuddet til medlemmer under 25 år har været det primære i ordningen, siger Niels Jeppesen og tilføjer, at der i forbindelse med høringsrunden om den nye tilskudsmodel også er åbnet for diskussion af en ”ny” Thisted-ordning, som i kroner og øre er 3,5 millioner kommunale kroner værd. - Ordningen har hidtil fungeret godt, men kommer der forslag til ændringer, kan det indgå i overvejelserne, siger Niels Jeppesen. Han vurderer, at Thisted-ordningen også i fremtiden vil omfatte 3,5 millioner kommunale kroner. - Derimod er der lagt op til, at haltilskudsordningen fremover skal revurderes hvert år, siger fritidschefen. Når det gælder de fremtidige kommunale tilskud til aftenskoler og voksenundervisning vurderer Niels Jeppesen, at tingene fortsætter uforandret i forhold til hidtil. - Tilskuddene på dette område er nemlig lovbundne, siger han. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk