Aalborg

Kom­mu­nal­di­rek­tø­rerskal stå sko­le­ret

Sejl­flod-po­li­ti­ke­re vil ha­ve en for­kla­ring på, hvor­for kom­mu­nal­-be­sty­rel­sen ik­ke blev ori­en­te­ret om en mail fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­en­ing

SEJL­FLOD:En­ten så ved den ene hånd ik­ke hvad den an­den gør, el­ler så for­tæl­ler kom­mu­nal­di­rek­tør Jørn Carl­sen ik­ke sand­he­den om­kring for­lø­bet med en mail fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­en­ing (KL) ved­rø­ren­de æld­re­bo­li­ger­ne i Kon­gers­lev. - KLs vur­de­ring ry­ger ik­ke vi­de­re til sammenlægningssekretariatet. Men jeg har bedt se­kre­ta­ria­tet om en vur­de­ring, som jeg sam­men med KLs vur­de­ring vil frem­læg­ge for so­ci­al­ud­val­get, der har bedt om at bli­ve hørt i sa­gen, si­ger Jørn Carl­sen. Men KLs vur­de­ring er sendt vi­de­re. 12. april klok­ken 10.55 NORD­JYSKE er kom­met i be­sid­del­se af en mailkorrespondance, hvor­i man kan læ­se, at KL send­te vur­de­rin­gen til Sejl­flod Kom­mu­nes vi­ce­kom­mu­nal­di­rek­tør Hen­rik Kruu­se ons­dag 12. april klok­ken 10.55 og lidt over tre ti­mer se­ne­re send­te han den vi­de­re til kon­tor­chef Anne Mar­gre­the Friis fra det ju­ri­dis­ke kon­tor un­der borg­mes­te­rens for­valt­ning, hvor sammenlægningssekretariatet hol­der til. - For­valt­nin­gen har et for­kla­rings­pro­blem, hvis vi­ce­kom­mu­nal­di­rek­tø­ren sen­der no­get vi­de­re uden at ori­en­te­re kom­mu­nal­di­rek­tø­ren, hvis det er så­dan, at det for­hol­der sig, si­ger Niels Knud­sen (V), der både sid­der i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Sejl­flod Kom­mu­ne og i sam­men­læg­nings­ud­val­get. - Jeg fin­der det me­get kri­ti­sa­belt. Man er i be­sid­del­se af en mail 12. april, som vi først får at se 24. april ef­ter, at for­ret­nings­ud­val­get har truf­fet sin be­slut­ning og vel og mær­ke først ef­ter, at en jour­na­list har bedt om det. Jeg kun­ne for­stå, hvis man ik­ke fik sendt mai­len vi­de­re in­den pås­ke (12. april var da­gen før pås­ke­fe­ri­en, red.), men så snart man mød­te ind igen om tirs­da­gen, så skul­le vi ha­ve den. Men det er jo ik­ke til­fæl­det. Man har haft tid nok til at sen­de den ind til Aal­borg, men ik­ke til os, der har truf­fet be­slut­nin­gen, si­ger Jørn Boye Pe­der­sen (S). Jørn Carl­sen si­ger, at der ik­ke er ført no­get til re­fe­rat des­an­gå­en­de, men no­te­rer, at der er ”for­skel­li­ge op­fat­tel­ser” om, hvor­vidt der var en af­ta­le om, at vur­de­rin­gen fra KL skul­le fore­læg­ges kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Sejl­flod Kom­mu­ne. - Jeg har gjort som kom­mu­nal­be­sty­rel­sen har bedt mig om. Jeg vid­ste ik­ke, at sa­gen blev ta­get op af egen drift i for­ret­nings­ud­val­get, på­pe­ger Jørn Carl­sen. Bør og bur­de ori­en­te­re Når der er møde i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på ons­dag, kan de to kom­mu­nal­di­rek­tø­rer godt for­ven­te, at der vil bli­ve spurgt ind til den­ne ef­ter­hån­den spe­ge­de sag. - Un­der det luk­ke­de møde, vil jeg spør­ge borg­mes­te­ren, hvor­dan han me­ner, at ad­mi­ni­stra­tio­nen har hånd­te­ret den­ne sag over­for en fol­ke­valgt kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Det er ik­ke for at hæn­ge no­gen ud, men det er in­te­res­sant at få at vi­de, hvor­for fler­tal­lets be­slut­ning ik­ke er ble­vet re­spek­te­ret, si­ger Jørn Boye Pe­der­sen. - Uan­set om der har væ­ret en af­ta­le el­ler ej, det være sig mundt­lig el­ler skrift­lig, så bur­de de ha­ve ori­en­te­ret os først. Det er en sag, vi har ar­bej­det med i man­ge år. Det bør for­valt­nin­gen vi­de. Det får de og­så at vi­de på ons­dag, men igen, det bur­de de vi­de, si­ger en skuf­fet Niels Knud­sen. Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra vi­ce­kom­mu­nal­di­rek­tør Hen­rik Kruu­se.