Brovst

Kom­mu­ne vil sæl­ge for­sam­lings­hus

Ny bor­ger­for­en­ing i Tor­slev hå­ber sta­dig at kun­ne bru­ge hu­set som ba­se

Brovst Kom­mu­ne vil nu ind­hen­te til­bud på Tor­slev For­sam­lings­hus. Der­ef­ter vil det bli­ve af­gjort, om hu­set skal sæl­ges el­ler stil­les til rå­dig­hed for bor­ger­for­en­in­gen i Tor­slev.

Brovst Kom­mu­ne vil nu ind­hen­te til­bud på Tor­slev For­sam­lings­hus. Der­ef­ter vil det bli­ve af­gjort, om hu­set skal sæl­ges el­ler stil­les til rå­dig­hed for bor­ger­for­en­in­gen i Tor­slev.

TOR­SLEV: En grup­pe be­boe­re i Tor­slev har op­ret­tet en bor­ger­for­en­ing, hvor ho­ved­for­må­let er ”at be­va­re Tor­slev For­sam­lings­hus, så man med det som ba­se kan ud­vik­le nær­sam­fun­det og danne so­cia­le ak­ti­vi­te­ter til gavn og glæ­de for bor­ger­ne i Tor­slev”. Fo­re­nin­gen har der­for bedt Brovst Kom­mu­ne om at få stil­let for­sam­lings­hu­set ve­der­lags­frit til rå­dig­hed, i før­ste om­gang i et år, da den nye for­en­ing end­nu in­gen mid­ler har. To re­præ­sen­tan­ter for bor­ger­for­en­in­gens be­sty­rel­se, for­mand Yvon­ne Staun og Sig­ne Chri­sten­sen, har på et møde med kom­mu­nen ud­dy­bet øns­ker­ne om at måt­te bru­ge for­sam­lings­hu­set. Men ef­ter at ha­ve be­hand­let fo­re­nin­gens an­søg­ning har by­rå­dets øko­no­mi­ud­valg fast­holdt, at kom­mu­nen skal for­sø­ge at sæl­ge hu­set. Bor­ger­for­en­in­gen vil i gi­vet fald kun­ne mødes i det nye mul­ti­hus i Skovs­gård i ste­det for. By­rå­det be­slut­te­de i for­bin­del­se med bud­get­læg­nin­gen for 2006 at sæl­ge for­sam­lings­hu­set, og det er ind­reg­net i bud­get­tet med en ind­tægt på 400.000 kr. - I øko­no­mi­ud­val­get har vi be­slut­tet fort­sat at ud­by­de for­sam­lings­hu­set til salg og først af­gø­re, hvad der skal ske med det, når vi har få­et nog­le til­bud, si­ger borgmes­ter Mo­gens Gade (V). Bor­ger­for­en­in­gens be­sty­rel­se hå­ber sta­dig, at fo­re­nin­gen får mu­lig­hed for at bru­ge for­sam­lings­hu­set. - Vi er selv­føl­ge­lig op­mærk­som­me på det nye mul­ti­hus i Skovs­gård, hvor der er mu­lig­hed for man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, menfor­sam­lings­hu­set har nog­le helt an­dre vær­di­er, som vi ger­ne vil være med til at be­va­re, si­ger Yvon­ne Staun. Med fri­vil­lig ind­sats vil vi tage det som en ud­for­dring at sæt­te hu­set pænt i stand, så det kan bli­ve ram­me om en mas­se go­de ak­ti­vi­te­ter og være med til at give by­en et løft. Fo­re­nin­gen har bl.a. pla­ner om at bru­ge for­sam­lings­hu­set til ca­fé, bør­ne­grup­per, kunst­ud­stil­lin­ger og års­tids­be­stem­te fes­ter. Og der er pla­ner om at la­ve en le­ge­plads. - Lo­kal­hi­sto­risk For­en­ing har og­så ud­trykt øns­ke om, at den ger­ne vil be­nyt­te for­sam­lings­hu­set, til­fø­jer Yvon­ne Staun. Uan­set for­sam­lings­hu­sets frem­tid har den nye for­en­ing, der al­le­re­de har 53 med­lem­mer, ind­budt alle bor­ge­re i Tor­slev til for­års­fest i for­sam­lings­hu­set lør­dag 6. maj.