Lokalpolitik

kommissorium og køreplan

Det arbejdsudvalg i Kirkeministeriet, som tilrettelægger provstireformen, skal ifølge sit kommissorium arbejde for: at provstiudvalgenes virksomhed bliver tilpasset i forhold til den fremtidige kommunale inddeling, så vidt muligt med sammenfald mellem kommune- og provstigrænser. Formålet er at sikre, at de kirkelige myndigheder opnår administrative fordele, maksimal udligningsmæssig gevinst og størst mulig lettelse af planlægningsopgaver. Desuden forventes det at give fordele på bl.a. planopgaver, bygningsforvaltning, miljøopgaver, skole- og kultursamarbejde m.v. [ Etablering af et fælles provstiudvalg med ansvar for budget og økonomi i kommuner, hvor der er flere provstier. En nødløsning kan evt. være et fælles økonomiansvarligt udvalg. [ at antallet af provstier stort set vil være uændret. Endvidere hedder det, at den nye provstiinddeling kan gennemføres med en overgangsordning over nogle år. Ud over at overveje den geografiske ændring skal arbejdsudvalget overveje provstens og provstiudvalgets opgaver og eventuelle konsekvenser for stifternes opgaver, specielt når stiftsøvrigheden ophører den 1. januar 2007. Tidsranmme: Arbejdsgruppen skal aflevere sin indstilling til geografien til kirkeminister Bertel Haarder inden jul, og den resterende del af arbejdet skal afsluttes inden udgangen af juni 2006. Derefter sendes gruppens og ministeriets forslag til høring, og i den forbindelse vil Aalborg Stift holde tre orienteringsmøder for præster og menighedsrådsmedlemmer.