Børnepasning

Kommune tjekker ikke legepladser

Ansvaret for legepladser i børnehaver ligger hos lederne

HJØRRING:Ansvaret for sikkerheden på legepladserne i Hjørring Kommunes 23 daginstitutioner for børn mellem nul og seks år er uddelegeret til lederne af de enkelte daginstitutioner. Reelt hviler det overordnede ansvar på byrådet, men det er lederne, der skal sørge for sikkerheden i det daglige, og Hjørring Kommune udfører ikke et fast tilsyn på daginstitutionernes legepladser. Sidste år udsendte socialminister Henriette Kjær (K) en skrivelse til alle landets kommuner omkring tilsyn og ansvar i forbindelse med sikkerheden i dagtilbud og på legepladser. Her slår hun fast, at kommunen skal føre tilsyn med de forhold, børn lever under. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan tilsynet udøves, men udgangspunktet er, at "det bør påses, at børnene opholder sig under trygge og sikre forhold, såvel indendørs som udendørs, f.eks. på legepladser." "Ved opsøgende tilsyn med dagtilbud, legepladser og legeredskaber må det sikres, at disse er indrettet på en sådan måde, at de ikke udgør en risiko for alvorlige ulykker, f. eks. i forbindelse med mangelfuld indretning, konstruktion og vedligeholdelse", står der i skrivelsen. Syn på bygninger Men i Hjørring Kommune er der ikke noget fast tilsyn fra kommunens side. Der udføres alene de tilsyn, som institutionerne selv sørger for og arbejder med. - Vi fører bygningssyn hvert tredje år på samlige daginstitutioner, og der diskuterer vi da legeplads, men vi går ikke systematisk til værks og går dem igennem. Daginstitutionerne er altid velkomne til at henvende sig til spørgsmål, som vi hjælper med. Og i det omfang at det sker i fremtiden, vil vi da også benytte os af muligheden for at henvise til at søge råd hos en legepladsinspektør, som er ekspert. I bund og grund er vi på det område glade amatører, siger intern bygherrerådgiver i Hjørring Kommunes tekniske forvaltning, Claus Foged. Når en ny legeplads skal bygges, eller den gamle skal renoveres, skal der søges om byggetilladelse - reelt kræver f.eks. alene opstillingen af et nyt gyngestativ i en daginstitution normalt en byggetilladelse, men det er meget forskelligt, hvordan kommunerne ser på den sag. Ikke mange søger - I de fem år jeg har haft med det område at gøre, har jeg ikke erindring om, at der har været ret mange ansøgninger, men jeg ved heller ikke præcist, hvor meget der er sket ude omkring. Men vi render ikke rundt og snuser. Vi behandler en ansøgning, hvis den kommer, siger Claus Foged. Når der stilles krav om byggetilladelse til opsætning af legeredskaber, er det for at sikre, at redskaberne er forsvarligt gjort fast. Det skal også tjekkes, at konstruktionerne er dimensioneret og udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så man i videst muligt omfang undgår de alvorlige ulykker på legepladser. Relevant tegningsmateriale skal sendes til teknisk forvaltning, hvis opgave det er at vurdere materialet og give byggetilladelsen. Her skal både kigges på redskabets sikkerhedsmæssige forhold og dets placering i forhold til andre legeredskaber. Når arbejdet er udført er det kommunen, der skal udstede en tilladelse til, at legepladsen kan tages i brug.