Hospitaler

Kommunen bør melde klart ud

Læserbrev

SYGEHUS:Det vil blive spændende, at se regionsrådet argumentere for en udflytning af Sygehus Syd! Men hvad med Aalborg kommunes konkrete byplanmæssige holdning? Den skal vi da også ha! Kommunen har pligten til at gennemføre arealanvendelsplanlægningen i Aalborg Kommune, hvordan forholder den sig? Er det som borgmester Henning G Jensen tidligere har meldt ud, et både og - lidt på Sygehus Syd og lidt ud til Aalborg øst? Kommunen kan ikke lurepasse i en så vigtig sag. Kommunen bør melde klart ud. Hvad vil man? Ellers kommer der blot flere tåbelige forslag om, at inddrage vor flotte grønne byplanprofil Skovbakken, Atletikstadion Zoologisk have mm, - Byens grønne lunger -, under Sygehus Syd matrikel til ugunst for byens klima. Derfor mit forslag ved borgermødet, om at kommunen bør fremlægge en alternativ anvendelse af Aalborg Sygehus Syd arealer/bebyggelse i forbindelse med den af Regionsrådet ønskede udflytning af Aalborgs sygehus til Universitetsområde, nærmere betegnet Postgårdens arealer. Det må være helt i overensstemmelse med byplanpligten, at kommunen nu redegør for gældende byggemuligheder på matriklen hvor sygehus syd er i dag, samt øvrige byplanforhold, friarealer, parkeringens omfang, nuværende trafikbelastning mm i og af området. De - kommunen bør konkludere, at ud fra en byplanmæssig vurdering, er området udbygget, at man som byplanmyndighed ikke kan acceptere yderligere bebyggelse, samt at yderligere nedrivning af eksisterende bebyggelse og beplantning ikke ønskes af hensyn til kvarteret byplanmæssige karakter, funktion og helhed. Kommunen bør tilkendegive, at man som byplanmyndighed vil arbejde for, at området i forbindelse med udflytningen af Sygehus syd til Øst Aalborg, vil inddrage eksisterende bebyggelse til relevante bymæssige funktioner, boliger, administration osv., formål som styrker områdets grønne profil til gavn for borgernes sundhed mm. Såfremt Kommunen fremsætter en sådan reel byplanredegørelse, som man som byplanmyndighed er forpligtiget til, - kan de jo med en sådan beslutning sætte statens ekspertudvalg på plads. En konklusion, der præciserer, at det ikke er muligt og forsvarligt ud fra en byplanmæssig vurdering, at udbygge Sygehus Syd på den nuværende matrikel. Samt i øvrigt tilkendegive, at det ikke er forsvarligt af hensyn til byens funktion og behov for centrale grønne arealer, at inddrage yderligere arealer fra omliggende bebyggelse og friarealer under Sygehus syd matrikel. For det er man vel enig i? Det kan ikke være rigtigt, at staten ved et ekspertudvalg ophæver planlovgivningens spilleregler om, at det er kommunen der har pligten og retten til at forestå kommunens fysiske planlægning, med det forbehold, at staten, - hvis de finder det i almenvellets interesse, - kan udstede et landsplandirektiv om, at sygehuset skal udbygges på Sygehus Syd matrikel. Mon Staten vil fare frem på den måde? Så lad os nu få kommunen på banen med en klar udmelding, så den kan fremlægges sammen med regionens endelige tilkendegivelse.