Kommunen er på kant med loven

Det hævder en borger i et debatindlæg

Af Peer Risager Kvisselholtvej 72, Agersted Fødevarepolitisk Rådgiver TØMNINGSORDNING: Åbent brev til borgmester Michael Klitgaard, formand for Forsyningsudvalget, Jens Fjendbo Jensen, samt direktør for teknik og miljø Thomas Jepsen, vedrørende tømningsordning af septiktanke i Brønderslev kommune. Normalt blander og interesserer jeg mig ikke i, hvad der sker i Brønderslev Kommune, selv om jeg er bosiddende i kommunen. Men nu vil jeg gøre en undtagelse. Det skyldes, at jeg, sammen med mange andre borgere, har modtaget et brev om, at alle kommunens hustanke (septiktanke) skal tvangsindlægges i en obligatorisk tømningsordning. Og jeg ved nærlæsning af fremsendte materiale, kan skue nogle klassiske fejl og, for borgerne, dyre ulemper. Desuden er det åbenlyst, at kommunen er på kant med lovgivningen. I materialet står, at formålet med ordningen er, at sikre en miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slammet. Dette er sikkert korrekt. Men det er sådan allerede, idet alle autoriserede kloakfirmaer i dag har pligt til at aflevere septiktankenes indhold på de kommunale rensningsanlæg. Ordningen omfatter ikke rensning af kloakanlæggets øvrige dele. Kun tømning af selve septiktanken. Enhver som har et sivedræn ved, hvor vigtigt det er for anlæggets funktion, at der ved en tømning af septiktanken – også spules dræn og tømmes fedtudskillere. Dette skal borgerne nu til at bestille ved siden af. Enten hos kommunens entreprenør eller hos et andet kloakfirma. Hvilket bliver meget dyrere for den enkelte, end hvis samme firma, lavede hele ”operationen” på én gang. Og hvad kommunens entreprenør ikke kan udføre, da den obligatoriske tømning skal foregå med en afvanderbil. Således skal der under alle omstændigheder, køres til adressen 2 gange. Hvilket er en betydeligt fordyrende faktor. Og netop kommunens valg af denne afvanderbil, som er en slamsugerbil med et separationsanlæg – også kaldet et KSA anlæg – har nogle gevaldige ulemper for anlæg med sivedræn eller sivebrønd. Et KSA anlæg fungerer nemlig på den måde, at man suger septiktankens indhold op i en tank. Derefter tilsættes et polymer, som binder slammet, som så kan sies fra og det ”rensede” vand (rejektvand) fyldes tilbage i den tømte septiktank. Problemet er blot, at en del af slammet, som nu er forbundet med polymer, også ryger tilbage i septiktanken, hvor det stadig er aktivt og ryger ud i sivedrænet, hvor det stopper de huller, som netop skal aflede vandet fra septiktanken. Derved får grundejeren et alvorligt problem med stoppede anlæg. Dette kan kun, i bedste fald, løses, hvis en højtryksspuler tilkaldes for at rense de stoppede dræn. Dette kan KSA anlægget ikke gøre, da det ikke har rent spulevand med ud til kunden. Derfor påfører kommunen grundejeren en uundgåelig ekstraudgift. Hvilket, for øvrigt, daværende Dronninglund kommune selv måtte konstatere ved landsbyernes ”kommunale” sandfang for nogle år siden, da man forsøgte sig at benytte samme metode. Derfor kan det meget nemt tænkes, at kommunen vil blive ansvarlig for tilstoppede dræn, som skyldes tvungen brug af KSA anlæg. Desuden stilles der en række krav til grundejeren. Bl.a. skal ejeren sikre sig, at dækslet IKKE vejer over 50 kg. Dertil vil jeg gerne vide, hvordan en ejer kan konstaterer dækslets vægt? Skal man løfte dækslet op og slæbe det ind på husstandens badevægt? Idet det jo er de færreste, som lige har en ”dæksel-vægt” stående i garagen. Her oplyses det, at man bliver krævet for forgæves kørsel, hvis entreprenøren skønner, at dækslet er for tungt. Samt at det anbefales, at dækslet udskiftes til et lettere dæksel. Altså endnu en udgift pålægges. Og det selv om, at dækslet hidtil har kunnet fjernes af den entreprenør, man hidtil har benyttet. Tømningen er fastsat til én gang årligt. Er det fair for enlige, såvel små familier eller sommerhuse, som måtte have et lavt vandforbrug? At de skal belastes med samme ydelse, som en familie på 6 personer – med et højt vandforbrug. Det oplyses desuden, at det annonceres i ugeavis og på kommunens hjemmeside, hvornår tømningen finder sted. Er det nok? Hvad nu med de mennesker, som jeg selv, som absolut ikke læser ugeaviser hver uge – eller ej heller er inde på kommunens hjemmeside? Her kan nævnes, at andre kommuner i Danmark, skriver et brev til husstanden, når tiden nærmer sig, hvor tømningen finder sted. Dette vil jeg mene, er det mindste kommunen bør gøre, for at varsko ejeren om tømningen. Entreprenøren vil, på kommunens forlangende, desuden undersøge om tanken opfylder lovkravene til septiktanke. Har kommunen i den forbindelse sikret sig, at entreprenørens chauffør har den fornødne kloakmestereksamen? Ellers er den undersøgelse uden juridisk betydning. Vi borgere, som allerede har lavet aftaler med en entreprenør om tømning og vedligehold af kloakanlægget, bliver pålagt at ophæve den indgåede aftale. Dette mener jeg er meget uholdbart, og vil gerne have oplyst, hvilken lovhjemmel kommunen har til at pålægge en borger denne opsigelsespligt? Afslutningsvis vil jeg tillade mig, at se lidt på økonomien for tømningsordningen. For 850 kroner, alt inklusive, lyder af meget. Især når kommunen ikke må tjene på ordningen. Ja, det er den dyreste tømningsordning i Danmark, som jeg har kunnet finde. Hovedparten af landets øvrige kommuner ligger i prislejet kr. 500 – 600 inkl. Moms og afgifter, for en almindelig septiktank. Og når man sammenligner tallene fra Forsyningsudvalgets budget for 2009 med de faktiske forhold, kan jeg ikke lige kende tallene igen. I budgettet er oplyst en indtægt på området på 951.000 kr. Og lidt hurtig hovedregning fortæller, at borgernes udgift bliver 2.400.000 kr. uden moms. Dette bedes kommunen tydeliggøre, hvordan fremkommer. Herunder at oplyse om, hvad entreprenørens andel af kostprisen er. Samt hvad der går til administration, afgifter til rensningsanlæg og lignende. Samtidigt kunne det være dejligt, som borger med eget kloaksystem i Brønderslev kommune, at få oplyst, hvad den afledningsafgift, som vi betaler via vandforbruget, bruges til – når vi skal bekoste anskaffelse og vedligehold af eget kloaksystem? Samt nu også Danmarks dyreste tømningsordning. Jeg forlanger, at ovenstående problemstillinger bliver belyst og offentliggjort af Brønderslev kommune. Ellers vil jeg tillade mig, at indbringe sagen for Tilsynsrådet – eller som det hedder i dag ”Det kommunale tilsyn”.