EMNER

Kommunen tog for meget hjem i refusion

Løntilskud til offentligt ansatte i fleksjob beregnet forkert af Sæby Kommune

SÆBY:Kommunernes Revision har givet Sæby Kommune en påtale for at have hjemtaget for meget i refusion fra staten. Det fremgår af den revisions-redegørelse, Sæby Byråd får forelagt på sit møde i aften, tirsdag. Den gælder en delberetning for regnskabsåret 2004 i forbindelse med revisionsbesøg i perioden fra september sidste år til januar i år. Revisionen har givet anledning til en enkelt bemærkning omkring beregning af løntilskud til fleksjob. Det hedder således i revisionsberetningen: " Vi har konstateret, at beregningen af løntilskud vedrørende offentligt ansatte i fleksjob, hvor der sker modregning af sygedagpengerefusion, ikke foretages korrekt. Forholdet bevirker, at der er hjemtaget ca. 115.,000 kr. for meget i statsrefusion for 2004. Vi har påset, at der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse. Vi har endvidere med lønkontoret aftalt, at der indføres en forretningsgang, som sikrer, at beregningen fremover sker i overensstemmelse med lovgivningen". Af beretningen fremgår det, at revisionen har konstateret en systematisk fejltype i forbindelse med kommunens beregning af løntilskud til ansatte i fleksjob. Det oplyses således, at revisionen har gennemgået fire personsager omkring fleksjob. Det blev konstateret, at deres behandling alle var behæftet med fejl.I to af sagerne var der således fejl af udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. De øvrige fejlbehandlede sager havde derimod ikke umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. I forbindelse med byrådets behandling af revisionsberetningen i aften oplyses det i dagsordenen, at løn- og personalekontoret på rådhuset har foretaget en ændring af opgørelsesmetoden omkring fleksjob, så den nu følger lovgivningen.