Gymnasiale uddannelser

Konklusionen på analysen

Til mødet fik mødedeltagerne forelagt følgende analyse fra Undervisningsministeriet som en forklaring på forskellene i statstilskuddet til de tre typer af gymnasiale uddannelser. 1. Forskellen mellem HHX og STX er på cirka 15.000 kr. pr. årselev. 2. Cirka halvdelen af forskellen, cirka 7.500 kr., kan begrundes i forskelle i lærernes arbejdstidsaftaler. 3. Cirka en sjettedel, cirka 2.500 kr., kan begrundes i kravet om naturvidenskabelige fag på de almene gymnasier med reducerede holdstørrelser og øget behov for lærerressourcer samt materialer. 4. Cirka en tredjedel, cirka 5000 kr., kan henføres dels til bedre lokale disponeringsmuligheder på større institutioner, dels til ikke sagligt begrundede forskelle i tilskuddet til HHX og STX. Forskellige i arbejdstidsregler 1. Forberedelsesnorm for STX-undervisere ligger 10 til 15 procent over HHX-underviseres gennemsnitlige norm. 2. STX-undervisernes rettetidsnorm vurderes at ligge 10-20 procent over HHX-undervisernes norm. 3. Aldersreduktion under det halve på HHX end STX. 4. Mindre forskel på tid til møder. 5. HHX-undervisere vurderes at have cirka 80 undervisningstimer mere årligt end deres kolleger på almene gymnasier.