Retspleje

Kontrolbesøg med 14 dages varsel

Kritikere frygter, at virkningen svækkes

KØBENHAVN:Det kan blive for let for borgere og virksomheder at slippe gratis fra at overtræde reglerne, hvis regeringen på baggrund af retssikkerhedskommissionens betænkning strammer tøjlerne for meget om offentlige myndigheders tilsyn og kontrol. Den betænkelighed fremfører både Socialdemokraterne og Kommunernes Landsforening på baggrund af, at kommissionen gør op med myndighedernes ret til at komme på uanmeldte besøg. Alle besøg skal anmeldes 14 dage i forvejen, medmindre formålet med kontrollen dermed forsvinder, hvilket bl.a. vil være tilfældet i forbindelse med Told og Skats razziaer mod sort arbejde og fødevaremyndighedernes tilsyn med hygiejnen på restauranter. Desuden stilles der krav om, at myndighederne skal begrunde, hvorfor det er nødvendigt med et kontrolbesøg, så virksomheden eller borgeren får mulighed for at søge juridisk hjælp, inden myndighederne dukker op. Socialdemokraterne er tilfreds med, at der bliver et fast retssikkerhedsmæssigt grundlag for myndighedernes løbende kontrol, og at der bliver præciseret nogle forhold, som skal være opfyldte. Men partiets retsordfører, Morten Bødskov, har bange anelser, fordi baggrunden for retssikkerhedskommissionens arbejde var, at dele af det danske erhvervsliv var utilfredse med de kontrolregler, som den socialdemokratisk ledede regering i perioden 1993-2001 indførte for at sikre, at fødevarekvaliteten var i orden, arbejdsmiljølovgivningen blev overholdt, og at miljøtilsynet fungerede. - For os er det fuldstændigt afgørende, at regeringen ikke bruger betænkningen til at sætte bom for en effektiv kontrol på disse områder. Hvis de nye regler tolkes stramt, kan reglen om 14 dages varsel kombineret med muligheden for at gøre indsigelse bruges til at trække tilsynet i langdrag, så virksomheder de facto kan holde tilsynene stangen. Det vil betyde, at fejl og ulovligheder, der ellers i rigt mål bliver opfanget af kontrolbesøg på de tre områder, ikke bliver set, siger Morten Bødskov. Kommunernes Landsforening kritiserer også de nye regler, som retssikkerhedskommissionen lægger op til. De vil bureaukratisere kommunernes arbejde med at bekæmpe overtrædelser af miljø- og skattelovgivningen og dermed gøre det vanskeligere at håndhæve lovene, siger KL's formand, Ejgil W. Rasmussen (V). Særlig kritisk er KL over for, at kommunerne på et tidligere tidspunkt end i dag skal overgive sager til politiets efterforskning, og at viden om sagerne, kommunen har erhvervet efter dette tidspunkt, ikke må anvendes i en senere retssag. - Dermed er der en oplagt risiko for, at den fagspecifikke viden, som eksempelvis de kommunale miljø- og skattemyndigheder har om sagerne, ikke kan udnyttes i politiets efterforskning. Resultatet kan meget vel blive færre straffesager, siger Ejgil W. Rasmussen. Den samme betænkelighed har dommere, politiet og rigsadvokaten. - Vi vil ikke have amerikanske tilstande som i sagen mod O.J. Simpson, hvor der lå klare beviser på dommerens bord, men hvor dommeren måtte frifinde, fordi beviserne ikke måtte bruges. Herhjemme kunne man forestille sig, at sager om f.eks. skattesvig eller miljøforbrydelser ikke kan gennemføres, fordi beviserne er indhentet på et forkert tidspunkt, siger Helsingørs politimester, Ole Scharf, der har repræsenteret Politimesterforeningen i kommissionen, til Berlingske Tidende. Det har Socialdemokraterne hæftet sig ved. - Det er bestemt noget, vi vil undersøge, for det lyder meget betænkeligt, siger Morten Bødskov. Justitsminister Lene Espersen (K) vil til efteråret fremsætte forslag til en ny lov om retssikkerhed på baggrund af et udkast, som er en del af betænkningen. - Forslaget lægger efter min opfattelse op til en væsentlig styrkelse og præcisering af den enkelte borgers og virksomheds retssikkerhed på et område, der har meget stor praktisk betydning, siger hun. - Regeringen ønsker at sikre borgerne og landets virksomheder ordentlige retsgarantier og en fair behandling, når offentlige myndigheder udøver kontrol- og tilsynsvirksomhed. Derfor er det regeringens plan at indføre adfærdsregler for forvaltningsmyndighederne og klare regler, som sikrer borgernes retsstilling, tilføjer justitsministeren. Dansk Arbejdsgiverforening kalder kommissionens forslag "yderst tilfredsstillende" for virksomhederne. - Lovudkastene indeholder væsentlige forbedringer af virksomhedernes retssikkerhed, når de får besøg af bl.a. Arbejdstilsynet, siger Pernille Knudsen, der er jurist i Dansk Arbejdsgiverforening. /ritzau/