Aalborg

Kort om Kam­pen

{ Tho­mas Au­gus­ti­nus­sen - AaB-all­roun­der - hav­de ikke væ­ret på ba­nen i mere end tyve se­kun­der, da han blev sendt til tæl­ling ef­ter en ho­ved­støds­du­el. Ef­ter et par mi­nut­ters be­hand­ling var han dog klar igen og le­ve­re­de en ud­mær­ket ind­sats.Foto: Lars Pauli

{ Tho­mas Au­gus­ti­nus­sen - AaB-all­roun­der - hav­de ikke væ­ret på ba­nen i mere end tyve se­kun­der, da han blev sendt til tæl­ling ef­ter en ho­ved­støds­du­el. Ef­ter et par mi­nut­ters be­hand­ling var han dog klar igen og le­ve­re­de en ud­mær­ket ind­sats.Foto: Lars Pauli

{ Su­per­li­ga­en - den bed­ste dan­ske fod­bold­ræk­ke - in­tro­du­ce­re­de en ny kam­pag­ne imod ra­cis­me. Beg­ge hold bar sam­men et ban­ner med teks­ten “Giv ra­cis­men det røde kort” { Caca - AaB’s bra­si­lian­ske islæt - spil­lede en god kamp som hæn­gen­de an­gri­ber og hav­de et godt sam­ar­bej­de med Poul Hü­bertz. ef­ter 11 mi­nut­ter var han me­get tæt på at brin­ge hol­det for­an 2-0, da FC Midt­jyl­land for­sva­ret ikke fik clea­ret bol­den, og bra­si­lia­ne­ren halv­flug­te­de mod hjør­net. { Daniel Hoch - svensk AaB-an­gri­ber - var tæt på at kom­me på tav­len kort ef­ter sin ind­skift­ning. Et lob over An­ders Ras­mus­sen end­te dog på over­læg­ge­ren { Si­mon Bræ­mer - AaB an­gri­ber - var tæt på at få an­er­kendt to mål i kam­pen. Den an­den sco­ring blev dog an­nul­le­ret på grund af off­si­de. Det vir­ke­de dog en anel­se un­der­ligt, da Si­mon Bræ­mer lå bag bol­den da Daniel Hoch lag­de ind­læg­get. { Sø­ren Skri­ver - FC Midt­jyl­land-ve­te­ran - kun­ne sige farvel til til­sku­er­ne på SAS-Are­na i en tid­lig al­der. En knæ­ska­de har sat for­svars­klip­pen ud af spil­let, og han er nødt til at stop­pe fod­bold­kar­rie­ren før tid. { Frank Kris­ten­sen - FC Midt­jyl­land for­ward - har fået me­get skæld ud i for­året for at have mis­tet sin mål­næ­se, men mod AaB var han til­ba­ge. To gan­ge pas­se­re­de han Jim­my Niel­sen og hav­de også fle­re an­dre gode for­søg. { Mik­kel Thygesen - FC Midt­jyl­lands midt­ba­ne­sli­der - var tæt på en sco­ring i mid­ten af an­den halv­leg, da han fik sat ho­ve­det på et godt ind­læg fra Si­mon Poul­sen. Hel­det og over­læg­ge­ren var dog med Jim­my Niel­sen i AaB-må­let. { Flem­ming Ser­rit­slev - U21 lands­holds­træ­ner - var på SAS-Are­na for at se fle­re af kan­di­da­ter­ne til den kom­men­de EM-slut­run­de. Han kun­ne se Si­mon Bræ­mer fin­de til­ba­ge i mål­for­men, men spørgs­må­let er, om det er nok for den unge AaB-an­gri­ber.