Vandforsyning

Kort over undergrund skal beskytte vandet

Konkret viden øger kvalitet af grundvandsbeskyttelse

AALBORG:Kortlægningen af det nordjyske landskab under jorden er nu nået så langt, at amtet er klar til den endelige indsats for at beskytte grundvandet. For landmænd kan det betyde, at de får lagt begrænsninger på brugen af deres jord. - Nu får vi eksakt viden om, hvordan undergrunden er sammensat, og på baggrund af de oplysninger vil vi fra amtets side være klædt på til at lave indsatsplaner for beskyttelsen af grundvandet, siger Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets udvalg for teknik og miljø. Før forvaltningen kan tage fat på arbejdet med at lave indsatsplaner, skal udvalget have afklaret målsætning og retningslinier for det arbejde. Ifølge udvalgsformanden kan følgen for nogle landmænd blive, at amtet forlanger en mere miljøvenlig drift af jorden i sårbare indvindingsoplande: - Men det vil blive mod erstatning, siger udvalgsformanden. Erstatningerne skal i givet fald betales af vandværket og dermed forbrugerne, men efter Niels Kr. Kirketerps vurdering kommer erstatningerne ikke til at fylde meget på vandregningen. - Nogle få øre pr. kubikmeter bliver til et anseeligt beløb, siger han og henviser til de 25 øre pr. kubikmeter, som amtet har opkrævet for at finansiere undersøgelsen af undergrunden. - Alene den afgift bliver til ca. 10 mio. kr. om året. For et beløb af den størrelse kan driften omlægges på arealer af betydelig størrelse, siger Niels Kr. Kirketerp, der i øvrigt glæder sig over udsigten til konkret viden om landskabet under overfladen. - Det bliver et stort gode i arbejdet for at sikre grundvandet. I dag er vi henvist til at lægge restriktioner på landbrugsbedriften på grundlag af fornemmelser, og det siger sig selv, at det ikke er optimalt, siger formanden, der forudser, at der vil være en del vandværkers indvindingsoplande, der vil komme til at se anderledes ud.