Koyoto-aftalen rykker ind i stuen hos forbrugeren

Fjernvarmeværkerne skal skære ned på energiforbruget, og det skal varmebrugerne sørge for at de kan

Skagen Var­me­værk skal spa­re 660 Me­ga­Watt-ti­mer år­ligt frem til og med 2013 - og det skal for­bru­ger­ne sør­ge for, at det kan. AR­KIV­FO­TO: KURT BE­RING

Skagen Var­me­værk skal spa­re 660 Me­ga­Watt-ti­mer år­ligt frem til og med 2013 - og det skal for­bru­ger­ne sør­ge for, at det kan. AR­KIV­FO­TO: KURT BE­RING

SKAGEN:Danmark har forpligtiget sig til at nedsætte udledningen af CO2 - det er sket i forbindelse med Koyoto-aftalen. Og vi kan ikke længere betragte hverken Koyoto eller de store mængder CO2, som udledes, som noget storpolitisk noget. Det er noget, som berører os alle, og vi skal alle gøre en indsats for at nedbringe udledningen af CO2. Forbrugerne skal spare Mest aktuelt er det i øjeblikket landets fjernvarmeforbrugere, der skal tænke i energibesparelse og i at mindske CO2-udledningen, siger driftsleder på Skagen Varmeværk, Jan Diget. Alle danske fjernvarmeværker er af Energistyrelsen blevet pålagt at mindske energiforbruget, og det er en besparelse, der skal finde sted hos den enkelte fjernvarmeforbruger. Det hedder direkte i kravet fra Energistyrelsen, at besparelser, som sker i rørledninger eller i fjernvarmeværkernes anlæg, ikke tæller med. Det er alene besparelser, der hentes hos forbrugerne, der kan tælles med, når man gør op, hvor meget det enkelte fjernvarmeværk har sparet. 35 parcelhuse - Kravet til Skagen Varmeværk er, at vi i hvert af årene fra og med 2006 til og med 2013 skal spare 660 MWh - MegaWatt-timer. Det svarer stort set til den mængde varme, som 35 parcelhuse bruger på et år. Så besparelsen efter de otte år vil årligt svare til den energi, 280 parcelhuse bruger årligt, siger Jan Diget. - Efter bestemmelserne kan Skagen Varmeværk lovligt opfylde sparemålet ved at købe sig til energibesparelsen i foreksempel en dårlig isoleret boligblok i København, men det mener vi er en forkert måde at gøre det på. -Vi mener, at energibesparelsen skal ske hos forbrugerne på Skagen Varmeværk. Det vil give varmeværket en bedre økonomi, besparelser hos forbrugerne, og det vil give beskæftigelse til lokale håndværkere, og dermed også være til gavn for den lokale økonomi, siger Jan Diget. FJR-certifikat Jan Diget oplyser, at varmeværket samarbejder med byens VVS-installatører og tømrermestre om at opnå besparelsen. - Alle VVS-installatører er selv eller har medarbejdere, som har gennemgået et kursus, der giver dem ekstra viden om fjernvarmeinstallationer. - De har erhvervet sig et FJR-certifikat. - Den besparelse, tømrermestrene kan hjælpe husejerne med, består primært i yderligere isolering og i for eksempel udskiftning af vinduer, og det er en viden, tømrerne har i forvejen. - De har således ikke været på et specielt kursus, men vi har indgået samarbejdsaftaler med dem på lige fod med VVS-installatørerne, siger Jan Diget. Varmeværket skal, som, nævnt, opnå besparelsen ved, at det er husejerne, som sparer. - Vi må imidlertid ikke som varmeværk selv kontakte forbrugerne med henblik på at gå husene efter for sparemuligheder. Det må kun de energirådgivere, VVS-installatørerne har fået uddannet, eller de tømrermestre, varmeværket har indgået samarbejdsaftaler med. Energiundersøgelse - Så det er faktisk op til hver enkelt fjernvarmeforbruger at kontakte et VVS-firma eller en tømrer for at få foretaget en energiundersøgelse af huset. Men det er dog muligt, at vi fra varmeværkets side specielt vil opfordre ejerne af de huse og ejendomme, som har den dårligste udnyttelse af varmen, til at få foretaget et energitjek. - Vi kan se, hvor der er problemer på, hvor meget fjernvarmevandet afkøles i husene, og hvis vi kan få sænket returtemperaturen til varmeværket fra de nuværende cirka 41 til 35 grader, vil det betyde, at vi kan spare otte procent i brændstofforbruget. - Det vil være en besparelse, som kommer alle varmeværkets forbrugere til gode, ud over, at de huse, som får en bedre udnyttelse af varmen, sparer endnu mere, siger Jan Diget. Tilskud Når der gennemføres et energibesparende arbejde på et hus med fjernvarme udløser det et tilskud på 20 kroner plus moms per sparet MegaWatt. - Efter Energistyrelsens retningslinjer er det håndværkeren, VVS-installatøren eller tømrermesteren, som får udbetalt dette tilskud, men det er naturligvis meningen, at tilskuddet skal komme husejeren til gode i form af rabat eller lignende på regningen for det udførte arbejde. - Det er dog op til hver enkelt håndværker at afgøre, hvordan han vil afregne rabatten, siger Jan Diget. Jan Diget oplyser, at alle VVS-installatører og tømrermestrene kan foretage beregninger på, hvor meget energi forskellige forbedringer af huset og fjernvarmeinstallationen vil give, ligesom de kan beregne, hvor mange år det vil tage, inden udgiften er tjent ind i form at sparet varmeudgift. - Det er den beregning, der ligger til grund for varmeværkets tilskud, siger Jan Diget. Bedre varmeanlæg Jan Diget vurderer, at der i mange huse og ejendomme, som har fjernvarme i Skagen, vil kunne opnåes en energibesparelse ved at få optimeret selve fjernvarmeinstallationen. - Men hvis vi skal opfylde kravet om at spare yderligere 660 MegaWatt-timer hvert år frem til 2013, er det ikke nok. Så er der mange huse, hvor der skal skiftes vinduer og isoleres yderligere, siger han.