Kulturhistorie skal huskes

Amtet klar med ny pulje til små private natur-og kulturprojekter

Naturen og mennesket har i fællesskab formet den nordjyske natur, som vi kender den i dag. Hvis man ser bort fra strande, klitter og højmoser er der hverken i Nordjylland eller i resten af landet ægte uberørt natur. Men selv om den natur, der omgiver os til hverdag er påvirket af mennesket gennem flere tusinde år og derfor er et resultat af både natur og kultur, huser den stadig mange fine naturværdier. - Hvis vi ser på almindeligt nordjysk agerlandskab, så lever der jo vilde dyr og planter i grøftekanter, hegn og i mergel-og lergrave, påpeger Peter A. Larsen, naturgeograf ved Nordjylllands Amts naturkontor. Ved ordene nordjysk natur vil de fleste tænke på store, højt profilerede naturområder som Skagens Gren, Lille Vildmose, Rold Skov og Vejlerne, men man bør ikke glemme de små naturområder, som eksempelvis gamle voldgrave og helligkilder, småsøer og gamle træer, understreger Peter A, Larsen. - Amtet har derfor i en årrække støttet små private naturgenopretnings-projekter. I år er amtets pulje knap 200.000 kroner, og selv vi taler om ret beskedne summer, er det forbavsende så meget naturen og den nordjyske kulturhistorie har fået ud af denne ordning. I mange tilfælde har støtten fra amtet medført, at der er blevet gennemført private projekter, der er langt dyrere end den støtte, der er givet fra det offentlige, påpeger Peter A. Larsen. Siden starten i 1991 har Nordjyllands Amt støttet over 200 små, private naturgenopretningsprojekter. I de første år var det mest anlæg af kunstige søer, der blev støttet, men fra 1999 har bevillingerne været koncentreret omkring temaet den nordjyske kulturhistorie. - I år er der igen mulighed for at støtte både natur-og kulturhistoriske projekter. Det kan eksempelvis være genetablering og pleje af gamle overdrev og heder eller en gammel allé, der måske trænger til enten genplantning eller styning, forklarer Peter A. Larsen. Han tilføjer, at de kulturhistoriske projekter, der vil komme i betragtning, fortrinsvis skal beskytte historiske spor fra før år 1900. Selv om der igen er åbnet op for tilskud til rene naturprojekter og dermed også til anlæg af små kunstige søer, skal der helst være flere kvaliteter ved projektet end blot det at anlægge en sø, hvis man vil have støtte fra amtet. Det kan eksempelvis være en lille sø, der kan forbinde to naturområder med hinanden. - Hovedparten af de kunstige søer, der blevet anlagt i de senere år, er etableret på engarealer og dermed i naturområder. Samtidig er tendensen mod en udtynding af naturindholdet i det almindelige agerland blevet forstærket, så vi år for år får en stadig mere skarp skillelinie mellem natur og agerland. Derfor vil det være meget velkomment med et vådområde-projekt, der kan skabe en økologisk forbindelseslinie i landskabet - eksempelvis et vandhul i en kornmark eller en genåbning af et vandløb, som i dag er rørlagt, siger Peter A. Larsen. Amtet håber at kunne yde støtte til i alt seks-otte projekter. Ansøgerne vil få svar omkring 1. juni.