Lokalpolitik

Kulturhus i Skagen - overholdes lokalplanen?

FREMTID:Kommentarer til Byrådets slutning til at anbefale bygning af nyt kulturhus med aluminiumsfacader. Med udgangspunkt i forslag fra Byrådet af 26. juni 2006 til ny Lokalplan 200-C ”Centerlokalplan for Skagen bymidte” henvises der til, hvad der er skrevet under kapitlet: Lokalplanredegørelse for Skagen (side 9) Visionen for lokalplanområdet Skagen Midtby er at opnå : Et by og boligmiljø der udvikles med respekt for den lokale bygge og bygningskultur Som det fremgår af planen er området hvor det nye kulturhus foreslås bygget under centerområde C1 Under lokalplanens bestemmelser i § 1 (som dækker centerområde C1) står der bl.a.: 1.1 Lokalplanens formål er – at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet herunder at sikre at ny og eksisterende bebyggelse fremtræder i harmoni med den oprindelige byggeskik og bymæssig karakter. Ovenstående bestemmelse efterfølges af en lang række restriktive bestemmelser i relation til hvilke materialer og konstruktioner der i fremtiden må anvendes i de forskellige centerområder. Uden at blande mig i debatten om et Kulturhus skal opføres som nyt eller indgå i gammel bebyggelse kan jeg ikke få materialevalget for de ydre facader til at at være i overensstemmelse med punkt 3 i ovenstående vision for lokalplanområdet: ”Et by og boligmiljø der udvikles med respekt for den lokale bygge og bygningskultur” Hvor er respekten ”for den lokale bygge og bygningskultur” ? § 8 i den foreslåede lokalplan beskriver hvordan fremtidige bebyggelsers ydre fremtræden skal være for centerområde C1 Jeg kan ikke se at denne nye bebyggelse overholder bestemmelserne i § 8.1 der siger: Ydervægge skal udføres som blank mur i hånd- eller blødstrøgne teglsten, berappes eller vandskures og kalkes. Farverne skal være i overensstemmelse med de lokale traditioner, enten i hvid, lys okkergul, rød eller rosa. I byrådets forord (under praktiske oplysninger side 5) står der : En lokalplan er et lokalt lovdokument som er vedtaget af det lokale byråd . Lokalplanen gælder kun i afgrænset område og er sammen med anden generel lovgivning administrationsgrundlag for bygge- og plansagsbehandling hos de kommunale myndigheder. For mig at se har byrådet næsten samtidigt fremlagt forslag til en ny lokalplan som dækker området hvor det nye kulturhus foreslås bygget og samtidigt anbefalet nyt byggeri som ikke opfylder bestemmelserne i den nye lokalplan. Er det muligt for byrådet at foreslå opførelse af et nyt kulturhus som er i åben modsætning med de restriktive bestemmelser som er specificeret i byrådets ejet forslag til den nye lokalplan? Med hensyn til de foreslåede aluminiumsfasader (foruden at anvendelsen vil være i strid med den nye lokalplan) er der andre problemer. Aluminium er en fællesbetegnelse for en materiale med mange forskellige typer af aluminium. Deres ejenskaber og dermed deres ydre aspekt med årende er yders forskellige. Det vil være interessant at få oplyst hvilken type aluminium der er tale om. Da hele bygningen skal fremstå i aluminium kan der fremkomme meget store prisforskelle i relation til det valgte materiale. Er der eksempler på andre byggerier hvor de foreslåede plader er anvendt? Som ejer af en ejendom lige overfor Skolemarken hvor det det nye kulturhus ønskes opført mener jeg ikke at de foreslåede fasader er i overensstemmelse med punkt 3 og at man derfor påny må have materialevalget til diskussion. Iflg. et følgebrev fra Teknik og Miljøforvaltningen af 28 juni 2006 som var vedlagt forslaget til den nye lokalplan står der anført at ejendommene ikke må bebygges eller anvendes i strid med forslaget. Hvis man vælger at fastholde materialer og facader som foreslået for det foreslåede Kulturhus vil jeg derfor mene at et nyt Kulturhus som foreslået, ikke kan bygges før en ny lokalplan er vedtaget som kun dækker området for dette Kulturhus.