Kulturpolitik

Kulturpolitik - for hvem?

SLAGSIDE Der er en klar social slagside på Kulturområdet. Samme mønster som også kendes

fra uddannelses- og sundhedsområdet. En social slagside, der bidrager til at fastholde en negativ social arv. En ubalance på tværs i den danske befolkning er skabt og fastholdes. Denne arv og ubalance mener jeg, det er helt nødvendigt at bryde! Væsentligste problem er at hen imod en tredjedel af alle danskere ikke tager del i kultur- og fritidsaktiviteter. Det kan være sport, spejder- eller andet friluftsliv, museums- eller biblioteksbesøg, kunstformidling eller musiske arrangementer. Det er et stort problem, fordi deltagelse i sådanne tilbud yder et væsentligt bidrag til det enkelte menneskes identitetsskabelse og forståelse for fællesskabets værdi. Det er også et stort problem, fordi deltagelse i kulturaktiviteter bidrager til udvikling af det enkelte menneskes kreativitet. Flere erhvervsledere og samfundsøkonomer hævder netop, at Danmark, i en globaliseret verden, skal overleve på sin kreativitet. Nok så væsentligt synes jeg også, det er at nævne, at kultur- og fritidsaktiviteter medvirker til at højne livskvaliteten for den enkelte. Tilstedeværelse af livskvalitet er i høj grad sundhedsfremmende. Mange fremtrædende fremtidsforskere har hidtil sat den sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats lig med store udgifter, hvor den økonomiske samfundsgevinst på mange områder først ses ind i næste generation. Tiden er inde til, at vi tænker utraditionelt, og iværksætter nye og alternative måder at engagere endnu flere borgere i kultur- og fritidsaktiviteter. Jeg ser således nye muligheder i at sammentænke kultur- og fritidsaktiviteter med sundhedsfremme. En supplerende måde at tænke sundhedsfremme på, som ikke er forbundet med en stor økonomisk merudgift, men derimod med en stor personlig gevinst. Som følge af Kommunalreformens ændrede opgavefordeling, står det klart, at kommunerne nu har fået en væsentlig større rolle i form af at sikre formidling af kultur- og fritidstilbud. Regionerne spiller med i mindre omfang end de tidligere amter, og staten løfter opgaver i et nationalt perspektiv. Netop derfor arbejder vi i Socialdemokratiet lige nu på et nyt kulturpolitisk program, som omfatter såvel et nationalt som kommunalt opgaveniveau. Overordnet er det hensigten, at den fremtidige kulturpolitik: * decentraliseres og gøres mulig for alle * befordrer fællesskab * rummer lige muligheder for alle * skaber udsyn til verden omkring os * bygger på kvalitet * er mangfoldig og nutidig i sine tilbud Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rebild Kommune og som nordjysk folketingskandidat, ser jeg frem til at arbejde på en konkretisering af det kommende kulturpolitiske udspil. Dette for at bryde det meget uheldige mønster, hvor børn af ressourcesvage familier benytter kultur- og fritidsaktiviteter mindst. De samme børn som gennemfører den korteste uddannelse og opnår det laveste sundhedsmæssige niveau. Nye pejlemærker vil blive sat for fremtiden til gavn og glæde for alle borgere og ikke kun for de to tredjedele.