Rebild

Kur­sis­ter ud­stil­ler hus­flid

Ef­ter fu­sion er med­lem­mer for før­ste gang sam­men i Stub­hu­set

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ani­ta Riel er le­der af husflidsskolens kur­ser i knip­ling og pi­le­flet, og den pås­ke­pyn­te­de mi­ni­cy­kel af pil har hun selv frem­stil­let og ta­get med på for­års­ud­stil­lin­gen.FO­TO: JENS MOR­TEN

STØV­RING:Det var en stolt Gun­nar Pe­ter­sen, Støv­ring, der i week­en­den som for­mand for Hus­flids­sko­len Gam­mel Sko­le­vej kun­ne by­de pub­li­kum vel­kom­men til hob­by­fo­re­nin­gens for­års­ud­stil­ling i Stub­hu­set. -Den har fore­gå­et her i ad­skil­li­ge år, men det er før­ste gang ef­ter at Støv­ring Hus­flids­sko­le ved års­skif­tet fu­sio­ne­re­de med kol­le­ga­er­ne i Ø-s­ter Horn­um, at vi sam­men ud­stil­ler de ting, der er la­vet på de man­ge kur­ser i vinternes løb, for­kla­rer han. Og de 150 med­lem­mer af fo­re­nin­gen må med de man­ge ud­stil­le­de ting i den pås­ke­pyn­te­de sal vir­ke­ligt ha­ve væ­ret ak­ti­ve i det for­løb­ne år. For­man­den for­ven­te­de i lig­hed med tid­li­ge­re års for­års­ud­stil­lin­ger mindst 500 be­sø­gen­de i lø­bet af week­en­den, og li­ge fra åb­nin­gen af dø­re­ne til Stub­hu­set myld­re­de det ind med nys­ger­ri­ge i det rå­kol­de og regn­vå­de for­års­vejr uden­for. Ar­bej­den­de stan­de Men det var ik­ke blot en ræk­ke stan­de rundt i sa­len med for­skel­li­ge flot ud­før­te kursusarbejder, de be­sø­gen­de hav­de mu­lig­hed for at op­le­ve. Rundt om­kring var der og­så ar­bej­den­de stan­de, hvor kur­sis­ter både vis­te og for­tal­te in­ter­es­se­re­de om de en­kel­te hus­flids­ar­bej­der. Blandt dis­se var Joan Jo­han­sen i fuld ak­ti­vi­tet ved sit knip­le­bræt sam­men med tre an­dre kol­le­ga­er. - Jeg er i gang med at knip­le et sjal til at tage over skul­de­ren, men jeg skal nok bru­ge mindst tre he­le ar­bejds­uger på at gø­re det helt fær­dig, er­klæ­rer hun, mens hen­des knip­le­pin­de røg på kryds og tværs over knip­le­bræt­tet i en så­dan fart, at ad­skil­li­ge til­sku­ere un­dre­de sig høj­lydt over hvor­dan hun kun­ne hol­de re­de i dem og på sam­me tid få ud­ført det kor­rek­te møns­ter for sja­let. Kur­sus­le­der i knip­ling på hus­flids­sko­len, Ani­ta Riel, kun­ne op­ly­se, at knip­le­kun-s­ten på hob­by­plan har få­et en vold­som op­blomst­ring de se­ne­re år. Det var mås­ke for­kla­rin­gen på den sto­re pub­li­kums­in­ter­es­se for net­op den ar­bej­den­de stand med de fi­re kniplekvinder. Men og­så ek­semp­ler på hus­flid for mænd var der ad­skil­li­ge af på fle­re stan­de i Stub­hu­sets fest­sal. Her var blandt an­det en mø­bel­pol-st­rer i gang med at de­mon­stre­re den van­ske­li­ge og omstændige kunst at om­be­træk­ke en gam­mel­dags chai­se­long so­fa med nyt mø­bel­stof. Sce­nen i fest­sa­len var i for­bin­del­se med week­en­dens hus­flids­ud­stil­ling om­dan­net til en stør­re tom­bo­la ga­ve­bod. De 500 ud­stil­le­de gavepræ­mi­er var både spon­sor­ga­ver og ting frem­stil­let af kur­sis­ter, li­ge fra stæ­re­kas­ser til le­ge­tøj af træ og bør­ne­møb­ler. - Vi skal jo og­så ger­ne tje­ne lidt pen­ge i fo­re­nin­gen, og ud over tom­bo­la­en er vo­res sto­re hjem­me­bag­te lag­ka­ger et hit hvert år blandt be­sø­gen­de sam­men med kaf­fen, af­slø­rer for­man­den.