EMNER

Kursen nemmere og tydeligere

I dag er det 100 år siden, at en gruppe borgere brød med datidens liberale parti, Venstre, og skabte Det Radikale Venstre. Partiets fædre ville ikke længere være med til at holde liv i myten om det nyttige og nødvendige i Københavns befæstning. De mente ikke, at det hjalp at bure København og Danmark inde bag volde og fortællinger om det nationale forsvar.

Derimod gjaldt det om at skabe sig alliancepartnere og venner ude i verden. Etableringen af Danmarks internationale brigade og et stadigt mere internationalt orienteret dansk forsvar er indtil videre kronen på det værk. I de kommende år drejer det sig om at sikre Danmark fuldt medlemskab af EU og om i det hele taget at bidrage aktivt til etableringen af en internationalt bindende retsorden. Regler for, hvordan man omgås hinanden og hvad man gør, når man bliver uenige, er helt afgørende i kampen for en civiliseret og fredelig verden. Ligeledes var vreden over den enorme sociale ulighed drivkraft for Det Radikale Venstres grundlæggere. Alle mennesker skulle have lige adgang til deltagelse og udvikling. Kampen mod privilegier (f.eks. fordi man havde "blåt blod" i årerne) - og for alles ret til uddannelse og udfordring har altid været en essentiel del af det radikale projekt. Det kræver, at samfundets rigdom omfordeles, så den fattige kompenseres for sit økonomisk dårligere udgangspunkt – uden at værdigheden og myndigheden tages fra ham. Enhver har ret og pligt til at bidrage med det, han kan. Den indsats er i vid udstrækning lykkedes. Vi har vitterligt fået et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Men kampen er ikke slut. I fremtiden vil verden ligge åben for de kreative og veluddannede. Den politiske opgave består i at sikre, at der også er plads og jobs til de, der ikke evner at tage en lang akademisk uddannelse. Regeringen har netop foreslået, at det offentlige bare giver livslang borgerløn ("forklædeydelse") til mennesker, som ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. Den tanke er Det Radikale Venstre inderligt imod. Vi ønsker et samfund med brug for alle. Derfor kræver vi økonomiske reformer, som skaber arbejdspladser, også til dem, der ikke er født med en mus i hånden. Endelig stod det enkelte menneskes ret til frihed meget højt på det nye partis dagsorden allerede i 1905. Frihed skulle ikke længere være en gave, som kongen/staten skænkede dig. Nej, individets ret til frihed gik forud for statens interesser. En meget stor del af de radikale bestræbelser de sidste 100 år har været at skabe en retsstat, der beskytter det enkelte menneske mod overgreb fra andre borgere og fra staten selv. Det er i det perspektiv, vores arbejde med menneskerettigheder og internationale konventioner skal ses. Det samme gælder kampen for de frie skoler og for kulturelle tilskud til mindretal, oplysningsforbund, foreninger, teatre osv. Det er ikke nok, at det enkelte menneske på papiret har frihed. Det skal også have reelle muligheder for at bruge sin frihed, f.eks. til at tale magthaverne midt imod. Et demokratis styrke kendes på den måde, det behandler sine mindretal. Også på det område er der i allerhøjeste grad brug for at forstærke den politiske indsats. Vi skal skabe et åbent og tolerant samfund, som sikrer alle menneskers ret til frihed – uanset køn, race og seksuel orientering. I mange år har Det Radikale Venstre haft kampen for åndelig frihed til fælles med Venstre. I dag har Venstre forladt den åndelige liberalisme og helliger sig den økonomiske liberalisme. Det er markedets, ikke menneskets, frihed, som nutidens Venstre har for øje. Når det gælder det internationale engagement, har vi på de fleste områder delt tankegods med Socialdemokratiet. I de senere år har Socialdemokraterne delvist forladt denne position til fordel for en stadig større fokusering på det nationale og det danske (jf. udlændinge- og EU-politikken). Det gør Det Radikale Venstres kurs både nemmere og tydeligere. Vi fortsætter selvfølgelig kampen for frihed, lighed og internationalt engagement. Ikke fordi vi vil tækkes bestemte interessegrupper. Eller opinionen. Men fordi det er det, vi tror på! Også de næste 100 år. Elsebeth Gerner Nielsen er folketingsmedlem og fhv. minister for Det Radikale Venstre.