Gjøl

Kurt Ravn syn­ger i Gjøl Kir­ke

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Med sin ro­man­ske stil, guld­be­lag­te al­ter­tav­le og ud­sigt over Lim­fjor­den er Gjøl Kir­ke i sig selv en ud­flugt værd. Foto: Grete Dahl

GJØL:Det er lyk­kes me­nig­heds­rå­det på Gjøl at få Kurt Ravn til at syn­ge i kir­ken tors­dag 11. maj, og bli­ver kon­cer­ten et til­løbs­styk­ke er det me­nig­heds­rå­dets mål at gø­re kon­cer­ter med sto­re nav­ne til en år­lig til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed, op­ly­ser Pia Juul An­der­sen. Kon­cer­ten ar­ran­ge­res i sam­ar­bej­de med Gjøl Husmoderkreds og den lokale bor­ger- og er­hvervs­for­en­ing. Kurt Ravn blev ud­dan­net på Sta­tens tea­ter­sko­le til­ba­ge i 1973 og blev fem år se­ne­re fol­ke­eje i rol­len som den syn­gen­de kom­mu­nist ”Rø­de” i TV-se­ri­en Ma­ta­dor. Si­den har han mar­ke­ret sig med en lang og al­si­dig kar­ri­ere som ta­lent­fuld skue­spil­ler og san­ger med rol­ler på film, i TV og tea­ter. Kurt Ravn har haft stor suc­ces i mu­si­cals som Les Mi­sé­ra­bles, Atlantis og Evi­ta. Un­der sit be­søg i Gjøl Kir­ke vil Kurt Ravn syn­ge net­op mu­si­cals samt skan­di­na­vis­ke san­ge og vi­ser. Og hans be­søg er en god an­led­ning til at stif­te be­kendt­skab med Aa­by­bro Kom­mu­nes stør­ste kir­ke, hvis man ik­ke ken­der den i for­ve­jen, me­ner Pia Juul An­der­sen. - Det er en smuk kir­ke med ene­stå­en­de be­lig­gen­hed og ud­sigt over Lim­fjor­den. Den er byg­get i 1100 tal­let og be­rømt for sit ro­man­ske sten­hug­ger­ar­bej­de. Og den im­po­ne­ren­de guld­be­lag­te al­ter­tav­le til­skri­ves Hans Brüggemann, som er kendt for al­ter­tav­len i Sles­vig Dom­kir­ke, og han har net­op få­et en plads i den ny dan­ske kulturkanon, for­tæl­ler hun. -tin