Ældreforhold

Kvalitetsreform - vigtig for alle

Mange medlemmer af Ældre Sagen efterlyser bedre kvalitet i den offentlige service - især inden for sundhed, pleje og omsorg. Både for dem selv og deres pårørende.

Samtidig ønsker Ældre Sagen, at det fortsat er det offentlige, der varetager de primære opgaver på ældreområdet. På nogle områder kan der ske et kvalitetsspring ved at tænke og handle anderledes. På andre områder er det meget nødvendigt at investere penge for at få den gode kvalitet. Ikke mindst i forhold til fremtidens udfordringer er det en god ide at satse stort på den forebyggende indsats. Ældre Sagen indgår i debatten om kvalitet i den offentlige sektor, bl.a. i forbindelse med regeringens og folketingets arbejde med en kvalitetsreform. Forslagene i denne artikel bygger på Ældre Sagens forslag til regeringen/folketingets kvalitetsreform. * Helbredsproblemer skal forebygges: * Enhver borger over 55 år skal tilbydes mulighed for at få udarbejdet en individuel forebyggelsesplan vedr. f.eks. Folkesygdomme som diabetes og vægtproblemer, demens, gigtsygdomme og faldulykker. Der skal opstilles nationale målsætninger for kommunernes indsats. Og den enkelte kommune skal kunne tilbyde en individuel forebyggelsesplan. * Sammenhæng i behandling af ældre patienter. * Nødvendig viden om ældres særlige forhold skal udbredes. En national handlingsplan skal styrke indsatsen overfor de medicinske patienter. Den ældre skal tilbydes en tovholder til såvel kommunens som sygehuset. Tovholderen kan følge patienten på tværs i systemet, lige fra egen læge til sygehusbehandling - og hjemkomsten og genoptræning og i øvrigt være kontaktperson til den ældre, der har været ” sygemeldt ”. Sygehusene - regionen - skal styrkes til at kunne tilbyde - ved patientens udskrivning - en systematiks information om, hvad der konkret kan gøres for at undgå tilbagefald eller forværring af sygdommen. * Tid til omsorg og ” almindelig daglig standard ”: * Så få skiftende ansatte som muligt . Mennesker med behov for hjælp skal have en tilværelse - på almindelig standard som andre borgere i dagens Danmark, hvad angår rengøring, bad og frisk luft. * Tilbud om fællesspisning som alternativ til mad -udbringning, evt. i et samarbejde med det offentlige og frivillige. Det kan forebygge social isolation. * Forebyggende tandpleje for ældre skal kunne indgå i den samlede forebyggende indsats. * Udbygning af særlige kørselsordninger til mennesker med handicap o.l. Disse ordninger er en væsentlig forebyggelse af social isolation, og de kan være afgørende i forbindelse med trænings/genoptræning. * Sammenhæng i ældre - velfærd: * Samarbejdets betydning er hele sundhedsvæsenets helt store akilleshæl - den skal styrkes! * Bedre samarbejde mellem sygehusene - og mellem sygehusene og kommunerne. ”Den ene hånd skal vide, hvad den anden gør”. * Den nødvendige helhedstænkning skal tilføres prestige - først og fremmest faglig prestige, men også gennem økonomisk tilskyndelse til de almindelige personalegrupper. * Der skal indføres en tovholderordning, som kan følge patienten på tværs af sygehus og kommune fra undersøgelse overbehandling til udskrivning, hjemkomst og genoptræning både fysisk som socialt/mentalt. Det skal sikres at de pårørende inddrages i ordningen. Tovholderordningsystemets viden patientforløbet bør udnyttes i sundhedsaftalerne for den enkelte borger uanset om man er hjemmeboende eller på ældrecenter/plejehjem. Afsluttende bemærkninger: Ældre Sagen vil opfordre alle politikere til få lavet en fælles kvalitetsforbedring med bred og fælles politisk opbakning. Den velfærd som mange oplever i dagens Danmark er sket gennem brede fælles politiske beslutninger uanset regeringers sammensætning - den udvikling skal gerne kunne fortsætte. Vi i Ældre Sagen - med over en halv mio. medlemmer - ligeligt fordelt over samtlige regioner på det nye Danmarkskort - kender vores ansvar i forhold til de mange medlemmers forventninger til, at vi præger ændringer, der i den grad er nødvendige og vedrører vores hverdag både hos de raske og de syge. Vi ønsker en god folkelig debat og en ansvarlig politisk beslutning.