EMNER

Kvin]de havde am]fe]ta]min

} Det kos]ter en 44-årig kvin]de fra Dron]ning]lund en bøde på 1000 kr., at po]li]ti]et i hen]des hjem fandt to gram am]fe]ta]min til eget brug. Det be]stem]te Ret]ten i Sæby da sa]gen blev be]hand]let tidligere på ugen. Stjal bær]par pc } Dron]ning]lund Auto-Ser]vice har haft ubud]ne gæs]ter. Ty]ven(e) har knust en rude og her]ef]ter stjå]let en bær]par pc og noget værk]steds]ud]styr. Hær]værk mod Sko]da } Onsdag fik po]li]ti]et i Fre]de]riks]havn en an]mel]del]se fra eje]ren af en ly]se]grøn Sko]da. Bi]len havde været par]ke]ret ved Sol]par]ken i Dron]ning]lund, og der havde den til]sy]ne]la]den]de fris]tet den ukend]te hær]værks]mand over evne. Et fak]tum er i hvert fald, at bi]len måtte stå mo]del til rid]ser langs den ven]stre bag]skærm. Hær]vær]ket har fun]det sted lørdag eller søndag. HJAL]LE]RUP Ind]brud hos NCC } I løbet af week]en]den har der været ind]brud hos NCC på Dalvej i Hjal]le]rup. Den eller de ukend]te ger]nings]mænd er kom]met ind ved at bry]de et vin]due op, og her]ef]ter har der været fri ad]gang til res]ten af byg]nin]gen. Ved ind]brud]det blev der stjå]let to bræn]de]ov]ne og et kø]le]skab. ASAA Over]tråd]te be]red]skabs]lo]ven } Ret]ten i Sæby har idømt en 56-årig mand fra Asaa en bøde på 5000 kr. for at have ov ertrådt be]red]skabs]lo]ven. Man]den duk]ke]de ikke op i ret]ten, men han fik bø]den fordi han havde stil]let en dunk diselsolie for tæt på et fast]brænd]sels]fyr, så der var gået ild i det. MEL]HOLT Glem]te vi]ge]pligt } Klok]ken 22.45 onsdag aften fik or]dens]mag]ten en medling om, at der var sket et færd]sels]uheld i Mel]holt. En 14-årig knal]lert]kø]rer fra Tøn]der var kom]met kø]ren]de mod vest ad Hou Eng]vej, da han til]sy]ne]la]den]de over]så sin ube]tin]ge]de vi]ge]pligt ved kryd]set med Strand]ve]jen i Mel]holt. Da han kør]te ud i kryd]set, stød]te han derfor sammen med en 71-årig bi]list fra Hjal]le]rup, der kom kø]ren]de i nord]gå]en]de ret]ning. Det var i går ikke mu]ligt at få op]lyst, om der var til]ska]de]kom]ne ved uhel]det. AGER]STED Pen]sio]nis]ter så op]holds]sted } Pensionisteforeningen var for]le]den på en ud]flugt til op]holds]ste]det No Name. Her fik 36 pen]sio]nis]ter et ind]blik i, hvor]dan hver]da]gen er på stedet. Penionsierne havde en god dag, selv]om vej]ret ikke var det beste, for]tæl]ler for]mand Niels Bis]gaard. DORF Ret]tel]se } Det er først søndag 6. juli, at man kan op]le]ve Kubin Kvartteten og Ei]nar Røttingen på Dorf gl. Sko]le, og ikke nu på søndag som Nord]jys]ke Stifts]ti]den]de fejl]ag]tigt kom til at skri]ve i tirs]dags. Vi be]kla]ger fej]len.