Kysten på Grenen sikres ikke

Ministeren kan ikke hjælpe Skagen Kommune

SKAGEN:Vejrudsigten det kommende vinterhalvår bliver fulgt med ekstra spænding af både grundejere på Grenen og af Skagen Kommune, og håbet er, at vi får et efterår og en vinter uden voldsomme storme. Skagen Kommune kan nemlig i år ikke kunnet sørge for det, borgmester Hans Rex (V) kalder den sædvanlige forsikring mod oversvømmelse og erosion af kysten i form af sandfodring. Det ligger definitivt fast efter, at miljøminister Conny Hedegaard (K) har meddelt kommunen, at hun ikke har mulighed for ekstraordinært at hjælpe kommunen med at få tilladelse til at hente omkring 50.000 kubikmeter sand på Skagen Nordstrand til sikring af kysten mod syd på Grenen. - Vi er naturligvis bekymrede over udsigten til en vinter uden den sædvanlige kystsikring, og vi kan kun håbe, at vi ikke får alt for voldsomt vejr, for så har kysten ikke fået den mængde ekstra sand, som erfaringen viser er nødvendig og tilstrækkeligt til at sikre stranden og klitterne mod at ryge i havet, siger Hans Rex. Den fodring af kysten, der har fundet sted hvert år siden begyndelsen af 1980'erne, har ifølge en rapport, som Kystdirektoratet udarbejdede i 1999, vist sig at være et effektivt værn mod havet, idet den har kunnet fastholde kystlinjen. Habitatområde Der er to grunde til, at Skagen Kommune ikke kan få tilladelse til at hente den nødvendige mængde sand på Nordstrand i år. Den ene er, at Greenpeace i fjor indankede indvindingstilladelsen til Naturklagenævnet med henvisning til, at Nordstrand ligger i et habitatområde. Habitatområdet på Grenen blev per 1. juli i fjor udvidet, så også en del af havområdet på begge sider af Grenen er habitatområde. Naturklagenævnet har endnu ikke afgjort klagesagen over sandindvindingen i 2003, men Skov- og Naturstyrelsen har afgjort, at den nye status som habitatområde betyder, at en ansøgning om sandindvinding på Grenen skal ledsages af en VVM-redegørelse, og der er endnu ikke udarbejdet en VVM-redegørelse for, hvilken påvirkning af miljøet sandindvindingen har. Det er først og fremmest den påvirkning, sandindvindingen har på udformningen af kystlinjen, VVM-redegørelsen skal beskrive. - Vi har endnu ikke fået kravene til VVM-undersøgelsen fra Skov- og Naturstyrelsen, men byrådet har besluttet at bruge de godt 400.000 kroner, som var afsat til sandfodring på budgettet i år, til VVM-redegørelsen, fortæller Hans Rex. Udgiftsfordeling Derudover vil kommunen have en forhandling med Kystdirektoratet, som varetager statens internessere i kystsikringen, om fordeling af udgiften til VVM-redegørelsen. Hans Rex venter også, at man vil tage kontakt til Nordjyllands Amt omkring finansieringen af VVM-redegørelsen selv om amtet i fjor besluttede, at det ikke ville bidrage økonomisk til kystsikringen i år - hvis ellers den var blevet til noget. Amtet har iøvrigt heller ikke ikke afsat penge til kystsikringen ved Skagen på dets budget for 2005, oplyser Hans Rex. Det har ellers i en snes år været en fast model, at Skagen Kommune og Nordjyllands Amt betalte hver 25 procent, mens staten via Kystdirektoratet betalte den anden halvdel.