Kystsikring tidligst i 2009

Kommunen vil sikre kysten ved Gl. Skagen med nye høfder - men det tager tid at høre lodsejerne

Projektet for yderligere kystbeskyttelse ved Gl. Skagen strækker sig fra sommerhuset Fellen, forrest på billedet her, til Højen Fyr. ARKIVFOTO: CARL TH. POULSEN

Projektet for yderligere kystbeskyttelse ved Gl. Skagen strækker sig fra sommerhuset Fellen, forrest på billedet her, til Højen Fyr. ARKIVFOTO: CARL TH. POULSEN

GL. SKAGEN: – Frederikshavn Kommune er indstillet på at gennemføre projektet, og da eventuelle klager og anker har opsættende virkning, vil de være medvirkende til at forsinke projektet. Det var en del af den velkomst godt 60 deltagere i et offentligt møde fredag aften om kystsikringsprojektet fik af formanden for kommunens tekniske udvalg, Jens Hedegaard (S). Jens Hedegaard lagde dog ikke skjul på, at det er meget tvivlsomt om man kan nå at afslutte hele projektet før i 2009, også selv om der ikke skulle komme indsigelser. Når det er vigtigt med afslutningstidspunktet skyldes det, at Kystdirektoratet har givet tilsagn om at støtte projektet med en halv million kroner. Disse penge råder direktoratet imidlertid kun over i år, og pengene kan ikke overføres til 2009, understregede Kystdirektoratets repræsentant på mødet, afdelingschef Winnie Vestergaard. Jens Hedegaard gav på mødet udtryk for, at han ikke ser helt så "sort" på den sag. Han mener, at direktoratet er til at tale økonomi med. Tilfredshed Generelt var der tilfredshed med kystsikringsprojektet blandt deltagerne i mødet, men enkelte fastboende i Gl. Skagen mener dog, at der ikke er behov for at etablere yderligere høfder. – Vi har de eksisterende høfder fra 1950, og de har virket udmærket – og gør det for så vidt stadig, selv om de virkelig trænger til at blive vedligeholdt. Det er kommunen, der har vedligeholdelsespligten, men den har man ikke levet op til i mange år, sagde Gorm Gregersen. Han mente, at det er tilstrækkeligt til at sikre Gl. Skagen, hvis man får renoveret de eksisterende høfder. For hele landet Både han og mange andre deltagere i mødet pegede desuden på, at den vedligeholdelsesudgift, man med det ny projekt vil lægge over på grundejerne i Gl. Skagen og ved Skagen nordstrand, reelt er en kommunal udgift, og som det blev påpeget, så er det ikke kun grundejerne i Gl. Skagen, der har glæde af, at kysten beskyttes. Det er hele landet. Det ændrer dog ikke ved, at kommunen efter den nye kystbeskyttelseslov har mulighed for at pålægge grundejerne både at betale til nyanlæg af kystbeskyttelse og til at betale for driften af anlæggene – både de nyanlagte og de eksisterende. Og som Leif Hald Pedersen fra kommunens tekniske forvaltning sagde på mødet, så er bidragsfordelingen til projektet udarbejdet på en sådan måde, at man er sikre på, at den ikke vil blive "væltet," selv om der skulle komme en ankesag. Kystsikringsprojektet består i renovering af de eksisterende høfder fra 1950 og fra 1978, nyanlæg af fem høfderne sydvest for Solnedgangspladsen, etablering af en stenkastning foran sommerhuset Fellen og nyanlæg af to høfder ved Højen Fyr. Anlægsudgiften til anlægsarbejderne ved Fellen og Højen Fyr betales af ejerne af de to ejendomme. Udgiften til de fem nye høfder og reparation af de gamle høfder kommer til at koste 4,4 millioner kroner plus moms. Af det beløb betaler Frederikshavn Kommune de to. Dette beløb regnes for at være betale for den forsinkede reparationen af de gamle høfder. Driften af kystbeskyttelsesanlægget er anslået til 2,5 procent af anlægsprisen per år. Det svarer til cirka 150.000 kroner. Lodsejernes del af anlægsudgiften, cirka 2,4 millioner kroner, er delt ud i tre zoner alt efter hvor tæt på kysten, grunden ligger. Driftsudgiften fordeles derimod på grundejerne i hele Gl. Skagen, og det bringer den årlige udgift for hver enkelt ned på cirka 175 kroner plus moms. Kommunens tekniske udvalg behandler sagen på dets møde 12. juni, og på mødet blev oplyst, at eventuelle klager, bemærkninger og kommentarer skal være kommunen i hænde senest 4. juni, hvis de skal nå at blive behandlet sammen med projektet.