Lad os få systematisk evaluering af uddannelse

UNDERVISNING: Åbent brev til undervisningsminister Ulla Tørnæs (V): Dialoggruppen AGNÆS vil på baggrund af Danmarks Evalueringsinstituts rapport om læreruddannelsen udtale følgende: 1. Praktik og overgang fra uddannelse til lærerjob har samme slags problemer og løsninger. Vores udviklingsarbejde viser nødvendigheden af en mere klar beskrivelse af roller og forventninger, både i praktikken og i de første år som nyuddannet. Udbyttet af praktikken lever fortsat ikke op til målene. Ligeledes foregår modtagelsen af nyuddannede lærere nogle steder tilfældigt og uden den nødvendige opmærksomhed og støtte, og den nyansatte belastes ofte uforholdsmæssigt meget de første år på skolen, som derved kun langsomt får fuldt udbytte af de nyuddannede lærere. På den baggrund kan vi helt tilslutte os EVA's anbefalinger om en klart defineret ansvarsfordelingmellem skole, seminarium, praktikant og praktiklærer. Erfaringerne fra vores samarbejde peger på, at det er særdeles vigtigt, at såvel skolerne som seminariet følger de nyuddannede lærere det første år i lærerjobbet, blandt andet ved hjælp af introduktionsforløb samt vejlednings- og mentorordninger.. 2. Forholdet mellem teori og praksis. Hvis læreruddannelsen opfattes som en seminariedel på fire år og en træningsdel på et eller to år kan samarbejdet mellem seminarium og folkeskole i højere grad bygge på gensidig respekt for hinandens stærke sider frem for en fordomsfuld og unuanceret påpegning af, hvad den modsatte part ikke er god til. Ved at sammentænke praktikdelen og professionstilretningen det første år som nyansat kan der efter vores erfaringer opnås store fordele, især i vekselvirkningen mellem uddannelsens teoretiske og praktiske aspekter. I øjeblikket er der ikke tilstrækkelig organisatorisk sammenfald til at kunne varetage det fælles ansvar, som seminarium og folkeskole har for, at forholdet mellem teori og praksis bliver frugtbart. Dette punkt rækker ud over EVA's anbefalinger og bør derfor have særskilt opmærksomhed. 3. Evaluering som en integreret del af seminariet og skolens kultur til udvikling af kvalitet. Det er vores opfattelse og erfaring, at løbende kvalitetsudvikling forudsætter en bred vifte af evalueringsformer rettet mod at ændre praksis. Seminariet skal gøre de studerende fortrolige med brugen af mange forskellige former for evaluering, så de behersker brugen af redskaberne og har tradition for at bruge dem. Vi tilslutter os derfor EVA's anbefaling om "en systematisk og ændringsorienteret evaluering af såvel læreruddannelsen som anvendeligheden i jobbet, således at forbindelsen mellem brugere og aftagere styrkes betydeligt". Det er vores erfaring, at en systematisering af dimittendernes tilbagemeldinger kan give et kvalitetsløft i læreruddannelsen samt mildne den vanskelige overgang, som enhver professionsuddannelse har indbygget.