Læs borgernes protestbrev her

Borgerne i Skalborg har skrevet til politikerne omkring Ikea og stillet en række spørgsmål, som de krævede svar på.

Til Medlemmer af Aalborg Byråd Skalborg, den 25. september Spørgsmål til IKEA-lokalplan m.v. - forud for borgermødet den 2. oktober 2008 i Skalborg Vi har med interesse læst forslag til Lokalplan 3-6-102 vedrørende etablering af IKEA i City Syd samt øvrige offentliggjorte dokumenter, herunder VVM-redegørelse, Trafikstøjhandlingsplan og Trafikanalyse udarbejdet af Trafikkonsulentfirmaet ViaTrafik. Borgergruppen har valgt at fremsende disse spørgsmål og kommentarer forud for borgermødet, så embedsmænd og politikere på mødet den 2. oktober har mulighed for at give fyldestgørende svar. Det kommer nok ikke bag på medlemmerne af Aalborg Byråd, at vi er imod åbningen af IKEA i 2010, da de nødvendige vejanlæg (Ny Dallvej) ifølge kommunens egne informationer tidligst vil stå færdig i 2012/2013. Vi har noteret, at kommunen netop har offentliggjort folderen "Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej - Ny Dallvej". Dette projekt vil vi gerne have uddybet på borgermødet, og derfor har vi i dette brev også medtaget spørgsmål omkring dette. Kommentar til VVM-redegørelse og lokalplan Plangrundlag Vi mener fortsat ikke, at den gennemførte miljøvurdering i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 af lov om miljøvurdering af planer og programmer er overholdt. Heri fremgår det, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder menneskers sundhed. I VVM-redegørelsen/forslag til lokalplan fokuseres alene på City Syd området. Derimod fremgår intet om påvirkninger/konsekvenser for borgerne i de berørte områder (Skalborg, Drastrup, Dall Villaby og Svenstrup). Fra vor aktindsigt har vi fulgt korrespondancen mellem Aalborg kommune og IKEA siden 2006. Det fremgår heraf, at det var Aalborg kommune (ved rådmand Henrik Thomsen og borgmester Henning G. Jensen gennem en nordjysk ejet ejendomsudvikler, CERACO), som i 2006 opfordrede IKEA til formelt at ansøge om opførelse af et varehus i City Syd. Har dette forhold haft indflydelse på kommunens håndtering af sagsforløbet og det fremlagte lokalplanforslag og givet IKEA indtryk af, at kommunen på denne baggrund ville sørge for pr. automatik at fjerne alle forhindringer - for eksempel beboerprotester - for en hurtig åbning af et varehus i City Syd? ICP A/S og Trafikkonsulentfirmaet ViaTrafik har udarbejdet store dele af den foreliggende VVM-redegørelse og forslag til lokalplan. Ifølge vor aktindsigt har det fremgået, at disse firmaer er ansat/aflønnet af IKEA. Er det normal praksis? og kan det afvises, at IKEA har fået positiv særbehandling i projektforløbet? Støj I relation til kommentarerne oven for, hvad er så baggrunden for ikke at medtage de støj- og sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne udenfor City Syd området (Skalborg Bakke, Letvadvej, Nibevej gennem Drastrup og Hobrovej gennem Svenstrup), men hvor trafikken til og fra City Syd nødvendigvis skal igennem indtil Ny Dallvej er realiseret? Det virker specielt besynderligt, når Aalborg Kommune i sin egen Trafikstøjhandlingsplan 2008 anfører, at støjproblemer skal kortlægges på veje, hvor trafikken overstiger 16.000 biler i døgnet. Vi vil gerne have oplyst de aktuelle trafiktal (2008) og de forventede (2012) på Skalborg Bakke, Letvadvej, Nibevej gennem Drastrup og Hobrovej gennem Svenstrup. ViaTrafik har foretaget støjmålinger på Hobrovej mellem Krebsen og Vægten (daglig trafik på ca. 13.000 biler) og har konkluderet, at boliger i 1. række ud mod Hobrovej belastes af et støjniveau på 69,1 dB(A) og at boliger i 4. række oplever et støjniveau på 52,1 dB(A). På baggrund heraf konkluderer ViaTrafik, at boliger i 1. og 2. række belastes af et støjniveau i dag, som ligger over den anbefalede grænseværdi på 58 dB(A). Dette støjniveau vil stige med 1-2 dB(A) i 2012. Hvis dette er korrekt, må vi antage, at støjniveauet er endnu højere på bla. Skalborg Bakke, hvor der kører ca. dobbelt så mange biler end i det målte område i City Syd? Er ledelsen hos IKEA bekendt med disse forhold? Er støjgrænseværdierne i dag også overskredet i Svenstrup (Hobrovej), Nibevej (gennem Drastrup) og på Letvadvej? Hvad er de helbredsmæssige konsekvenser på kort og langt sigt for beboerne i de boliger, hvor støjgrænseværdierne er overskredet? Forurening I lokalplanen anføres, at den øgede trafikbelastning vil medføre en stigning i antallet af luftforurenede partikler i området på 1,8%. Er grænseværdierne for luftforurening i dag overskredet for boliger, der er placeret tæt på de store indfaldsvej til City Syd (Skalborg Bakke, Letvadvej, Nibevej gennem Drastrup og Hobrovej gennem Svenstrup)? Hvad er de sundhedsmæssige konsekvenser på kort og lang sigt ved overskridelse af grænseværdierne? Har kommunen gjort sig overvejelser omkring konsekvenserne (støj og forurening) ved Sofiendalskolen, hvor bla. 2 børnehaver, DUS-ordning og fritidsklub ligger direkte ud til Hobrovej, som dagligt passeres af over 25.000 biler? Visuelle konsekvenser I forslag til lokalplan fremgår det, at …"fjerneffekten af projektet vurderes at være begrænset". Er der lavet illustrationer, der viser hvordan byggeriet tager sig ud set fra Hjortevejskvarteret og Dall Villaby (IKEA-byggeriet vil trods alt rage 14 meter i vejret og med et logotårn på 25 m)? Er det korrekt opfattet, at IKEA på bygningens facade må opsætte 2 facadeskilte på hver 120 kvm.og bomærkeskilte på hver 100 kvm? Må disse skilte og logotårn være oplyst? Har farvevalget (blåt og gult) været diskuteret, og hvordan passer det ind i omgivelserne (Østerådalen på den ene side og Drastrup Skov på den anden)? Hvordan harmonerer IKEA-byggeriet med kommunens arkitektoniske/æstetiske (eller mangel på samme) planer for City-Syd området? Trafiksikkerhed VVM-redegørelsen fokuserer alene på trafiksikkerhed i selve City Syd området. Hvilken trafiksikkerhedsmæssig effekt vil en daglig mertrafik på ca. 2500 biler (i spidsbelastningsperiode op til 275 ekstra biler i timen) til og fra City Syd få? Hvilke overvejelser har kommunen gjort sig om konsekvenserne i krydset Hobrovej/Indkildevej/Ny Nibevej, som dagligt krydses af mange gående og cyklende skolebørn? I dagtimerne sørger den tætte trafik på bla. Hobrovej for, at hastigheden ikke er noget problem. Men sent om aftenen overtager unge mennesker området for at køre ræs på de lange to-sporede veje og store parkeringspladser i City Syd.. Vil det være muligt at nedsætte hastigheden gennem Skalborg til 50 km i timen? Den kollektive trafik til City Syd følger primært Hobrovej. Det betyder, at der er mange cyklister på Letvadvej, der forbinder Aalborg vest med City Syd. Har der været overvejelser om at lave cykelsti på Letvadvej? Tidsplan for IKEA-byggeriet Er det korrekt opfattet, at IKEA forventes at åbne i foråret 2010, hvis forslag til den fremlagte lokalplan vedtages? Vejprojekt Ny Dallvej På borgermødet ønsker vi en præsentation af dette projekt, og herunder have besvaret følgende spørgsmål: · I den tidligere udsendt debatfolder om IKEA fremgik det, at der er afsat 325 mill. kr. til nye vejanlæg. I Aalborg kommunes budget kan vi under "vejtilførsel City Syd" læse, at den ajourførte anlægssum er 136 mill. kr. Heraf er 7 mill. kr. afholdt, 2 mill. kr. afsat i 2009 til VVM-redegørelse m.v. I 2010 og 2011 er afsat henholdsvis 18 og 45 mill. kr. Hvordan hænger dette sammen med beløbet på 325 mill. kr.? · Hvordan ser tidsplanen ud for det samlede projekt og er der beslutninger, som ikke kan vedtages af Aalborg kommune alene? · Hvad er status i forhandlingerne mellem staten og Aalborg kommune (omkring tilslutning af Egnsplanvej til motorvejen og finansieringen af dette)? · På borgermødet i maj 2007 var der en del debat om rundkørsel/lyskryds ved Dallvej/Ny Dallvej samt forbindelsen af Ny Dallvej til Hobrovej (2-sporet rundkørsel med cykeltunnel). Hvad er status på dette? Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål før borgermødet, så kan jeg kontaktes på tlf. 25101881. Vi ser frem til borgermødet og håber på en god debat. På vegne af Borgergruppen for bedre infrastruktur i Skalborg John G. Nielsen Jeppe Åkjærs Vej 4