Læsø skal være havets naturpark

NORDJYLLAND:Det er de færreste, der tænker over det, når vi til dagligt færdes ved de danske kyster. Men de lavvandede danske farvande, hvor det salte nordsøvand og det ferske vand fra Østersøen mødes, er et helt unikt naturområde på verdensplan. Og ingen steder herhjemme er mødet mellem hav og land mere rigt på naturværdier end ved Læsø. Derfor er Læsø udset til at huse en marin nationalpark. Farvandet omkring Læsø huser allerede i dag flere Natura 2000-områder, der er de højest beskyttede naturområder i EU. På det lidt dybere vand kan man her møde boblende kalksøjler og stenrev, der er så rige på liv, at de kan sammenlignes med de tropiske koralrev. Her er også store bestande af sæler, små hajer og marsvin, og dertil kommer, at der i træktiderne raster så mange vadefugle og ænder i de lavvandede områder omkring Læsø, at forekomsterne ved Læsø for flere fuglearter er af afgørende betydning for arternes trivsel på europæisk plan. Læsø er et ung land, der stadig er i færd med at stige op af havet. Her hæver landet sig nemlig stadig et lille bitte nøk hvert år, efter at istidens tryk fra den type iskappe er smeltet bort for godt en halv snes tusind år siden. Landstigningen er forklaringen på det smukke landskab langs sydkysten af Læsø, hvor hav og land synes at gå ud i et - et særegent område med lave strandenge, øer, revler og et stort vadehav, der blotlægges ved lavvande. Allerede i dag er turismen et stort erhverv på Læsø, og med en marin nationalpark er der håb om, at turismen kan styrkes yderligere.