Læsø

Læsøs brune bier er flyvende

Års strid kan bilægges - der er plads til både gule og brune bier

LÆSØ:Hvis der er god vilje, kan der sættes punktum for en mere end 40 år gammel strid på Læsø - striden om de gule og de brune bier. Videnskaben har talt: der er plads til begge stammer. De skal bare have en grøn zone mellem sig. Striden mellem de lokale biavlere har globalt biologisk perspektiv. Genetisk adskiller de brune bier sig fra de gule, og det er stor sandsynlighed for at Læsø-bierne, Apis mellifera mellifera, nedstammer fra de oprindelige brune bier. Læsø var det sidste sted i Danmark, hvor der fandtes en næsten ren bestand af de racen. Med underskriften på FNs Rio-konvention om arternes mangfoldighed - bio-diversiteten - har Danmark forpligtet sig til at bevare bestanden, og for at undgå krydsning mellem arterne blev det i 1993 forbudt at holde andre biracer på øen, men det var svært at opretholde forbuddet. Splid fra 70'erne Bevaringsplanen skabte splid mellem biavlerne med hhv. gule og brune bier. De guler bier kom til øen i 70'erne i et - vellykket - forsøg på at stoppe en epidemi af europæisk bipest, og de anses for mere produktive. I 2005 besluttede Fødevareministeriet derfor at undersøge muligheden for sameksistens. En moniteringsgruppe med eksperter fra tre universiteter blev dannet, og nu ligger deres rapport klar til høring. Den konkluderer, at sameksistens-modellen fungerer, ikke mindst fordi der har været god lokal opbakning, og at de indgåede aftaler er respekteret af alle øens biavlere. Undersøgelsen viser ovenikøbet, at den brune bi i fremgang. Et stort antal gule bifamilier blev fjernet fra øens østlige del, og 86 bifamilier med særligt rene gener er udvalgt til videre avl. Men forskerne påpeger også behov for praktiske ændringer i øens opdeling. Siden 2005 har den østlige enede af Læsø været forbeholdt brune bier hele året, mens den vestlige del har været for andre beder. I en bufferzone, der blandt andet omfatter klitplantagen, må der kun være brune bier i sommersæsonen kun være bier, men de tidsbegrænsede restriktioner har ikke virket. Derfor anbefaler gruppen, at bufferzonen skal forbeholdes de brune bier hele året, mens klitplantagen skal frigives. Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) erklærer sig godt tilfreds med undersøgelsen. Hun vil ændre zonedelingen allerede fra indeværende honningsæson.