Hals

Lagunen klar til det store rykind]

HALS: An]tal]let af cam]ping]gæs]ter i pås]ken vars]ler også i år godt for den fore]stå]en]de som]mer]sæ]son på Lagu]nen Cam]ping nord for Hals. Således har der til nu været tale om en mer]be]læg]ning i for]hold til 2002 på hele 25 pro]cent, op]ly]ser in]de]ha]ver]ne, Ka]ren og Orla Jen]sen, som også i år glæ]der sig til at byde vel]kom]men på øst]kys]tens fa]mi]lie]ven]li]ge cam]ping]plads. Hele 440 en]he]der plus et an]tal hyt]ter står kla]r til at mod]ta]ge de mange land]lig]ge]re, som sæ]so]nen igen]nem kan se frem til mas]ser af ak]ti]vi]te]ter for gæs]ter i alle ald]re. I flæng kan næv]nes de 10 ugent]li]ge kræm]mer]mar]ke]der, hvor Ton]ny Aabo for 13. år i træk er an]ker]mand for un]der]hold]nin]gen på fri]lufts]sce]nen, mens der si]de]lø]ben]de er mas]ser af gode til]bud i det store mar]keds]telt. I lig]hed med tidligere år by]des der på to nat]mar]ke]der med hen]holds]vis spids]tegt gris og dit]to okse på pro]gram]met. Des]uden vil mar]keds]tel]tet også i år dan]ne ram]men om gra]tis ak]ti]vi]te]ter som so]list]op]træ]den og ugent]li]ge syng sam]men]af]ten]er Her]til kommer mas]ser af andre ini]tia]ti]ver på og omkring cam]ping]plad]sen. Sæ]so]nens første kræm]mer]mar]ked lø]ber af stabelen i morgen, na]tur]lig]vis med mar]keds]kaf]fe i tel]tet fra mor]gen]stun]den. Og så er der i øv]rigt igen ak]ti]vi]tet på den kend]te La-gune Kro]en, som efter et par års stil]stand hol]der re]stau]rant - og nu også piz]ze]ria - åbent dag]ligt fra 12-22. Her er det Faramarz Yaghoubi, in]de]ha]ver af piz]ze]ria i Suld]rup, som frem]over til]by]der sig med et al]si]digt spi]se]kort. Han glæ]der sig til at be]tje]ne fol]ke]ne i som]mer]lan]det i re]stau]ran]ten, der har plads til 90 spi]se]nde gæs]ter. Den nye for]pag]ter vil blandt andet sat]se på fir]ma]fes]ter, mad ud af hu]set og må]ned]li]ge ar]ran]ge]men]ter i de ind]by]den]de ram]mer. Er man mere til ‘selv]for]plej]ning’, kan man få sine lys]ter sty]ret i Lagu]nen Fis]ke]park, hvor Ka]rin Strøm og Jes]per Lar]sen lok]ker med fine fangst]er i den 7000 kvadratmeter store sø. Her til]pas]ses be]stan]den af regn]bue]ør]re]der til sta]dig]hed i for]hold til ud]sted]te fis]ke]kort, så der altid er ri]ge]li]ge ud]for]drin]ger til de fis]ke]gla]de. - Vi har fået en god start med fin til]slut]ning også til vore fis]ke]kon]kur]ren]cer, for]tæl]ler par]ret, som i øv]rigt snart pri]vat slår sig ned i Dron]ning]lund. ]