Lan­dets bed­ste hest

Suc­ces­vi­ka­ren René Kjær kør­te Gol­den Ra­dio til flot sejr

Golden Radio (3) og René Kjær vinder foran Grace Hjordal (10) med en næsten skjult Knud Mønster i sulkyen. Foto: Jens Morten

Golden Radio (3) og René Kjær vinder foran Grace Hjordal (10) med en næsten skjult Knud Mønster i sulkyen. Foto: Jens Morten

AAL­BORG:Nord­jyl­land rå­der over lan­dets bed­ste trav­bane, og ved søn­da­gens ind­vi­el­se af den om­lag­te oval på Aal­borg-ba­nen stod det også klart, at Dan­marks bed­ste hes­te li­ge­le­des hø­rer hjem­me i lands­de­len. Gol­den Ra­dio, der ejes af aal­bor­gen­ser­ne Knud Erik Ravn og Tor­ben Pil­gaard, vandt på be­snæ­ren­de vis hurtigklasseløbet for­an hoppedanmarksmesteren Grace Hjor­dal, der i sæ­son­de­bu­ten gav eje­ren Per Kris­ti­an­sen, Kon­gers­lev, for­håb­nin­ger om en ny stor sæ­son. - Gol­den Ra­dio er lan­dets bed­ste hest lige nu, og vin­der­ti­den på 1.13,5 på den ny­an­lag­te bane gi­ver re­el­le for­håb­nin­ger om, at den kan løbe om­kring 1,12, når ba­nen har sat sig, men­te kus­ken René Kjær på spørgs­må­let om, at Dra­gon Fla­min­gos ba­ne­re­kord på 1.12,8 snart står for fald. Kjær op­rejs­ning Næs­te op­ga­ve for Gol­den Ra­dio bli­ver Trav­kon­gen i Bil­lund om to uger, og René Kjær får igen rol­len i sul­ky­en, ef­ter at Oden­se-træn­er­en har vun­det fire gan­ge i træk bag hes­ten som en yp­per­lig vi­kar for den ska­de­de Aal­borg-træn­er Pau­li An­der­sen. - Jeg vil køre væd­de­løb igen, men det bli­ver tid­ligst om en må­neds tid, sag­de Pau­li An­der­sen, der om to uger skal have skan­net hån­den, ef­ter at hånd­rods­knog­len blev ryk­ket ud af led ved et uheld i hes­te­trans­por­ten for et par må­ne­der si­den. René Kjær vandt i går hele tre løb og fik der­med for­nem op­rejs­ning, ef­ter at han hav­de mis­tet enh­ver chan­ce for at gen­vin­de DM-tit­len som num­mer sidst ef­ter lø­be­ne fre­dag og lør­dag. Ros til ba­nen De 12 DM-kus­ke var ful­de af lov­ord om den nye Aal­borg-bane, og der lød også an­er­ken­del­se fra Halmstads dan­ske sports­chef René Jen­sen, der sam­men med sine ba­ne­byg­ge­re har væ­ret stær­kt im­pli­ce­ret i ud­form­nin­gen. - Det er fem år si­den, at vi før­ste gang blev kon­tak­tet af Aal­borg-ba­nen om at stil­le eks­per­ti­se til rå­dig­hed, og re­sul­ta­tet er ble­vet Dan­marks klart bed­ste bane. - Do­se­rin­gen af svin­ge­ne er skån­som for hes­te­ne, og der vil bli­ve lø­bet vir­ke­lig top­ti­der, når ba­nen sæt­ter sig i lø­bet af en må­neds tid.