Aalborg

Land­bru­get skal åbne sig

AAL­BORG:Hen­rik Jen­sen me­ner, at land­bru­get har væ­ret for dår­lig til at vi­se sig frem i takt med, at der er ble­vet fær­re og fær­re land­brugs­be­drif­ter. - Før hav­de alle mindst en fæt­ter med til­knyt­ning til land­bru­get, men så­dan er det ik­ke læn­ge­re, så vi skal vi­se vo­re stal­de frem, si­ger Hen­rik Jen­sen og fort­sæt­ter: - Det der fo­re­går bag luk­ke­de dø­re må være ulov­ligt, tæn­ker folk. Og land­bru­get har ge­ne­relt væ­ret for dår­ligt til at vi­se sig frem. Og folks uvi­den­hed er ro­den til alt ondt. Hen­rik Jen­sen er ik­ke selv bleg for at vi­se sin stald frem, men han tak­ke­de al­li­ge­vel nej, da han blev spurgt, om han vil­le være vært for ”Åbent Land­brug” sid­ste år. Ud­sig­ten til at 1000 gæs­ter skul­le gen­nem hans stal­de lok­ke­de ik­ke. - Jeg vil ger­ne vi­se stal­den frem til små grup­per. Så kan jeg for­kla­re mig for hver en­kelt, hvis ved­kom­men­de un­drer sig over no­get. På den måde kan jeg sik­re mig, at ved­kom­men­de ik­ke får nog­le for­ker­te ind­tryk på bag­grund af uvi­den­hed, si­ger Hen­rik Jen­sen. Han har selv fle­re gan­ge gi­vet fore­drag i ud­lan­det, hvor dansk svi­ne­pro­duk­tion er be­røm­met. - Så­dan er det ik­ke i Dan­mark, men vi må for­sø­ge at be­ar­bej­de hold­nin­ger­ne i be­folk­nin­gen.