Landbrug og natur år 2030

DEBAT

Det absolut vigtigste er, at vi får lagt en langsigtet plan. 20 år vil være fint, så vi ved hvad vi skal, og tiden kan bruges på at skabe et godt land at leve i stedet for at kæmpe mod hinanden. Hvis samfundet fortsat skal have et afgørende økonomisk udbytte af landbruget, er det vigtigt at have husdyr, det er dem, der skaber arbejdspladser og eksportindtægter. Hvis vi vil have reduceret brugen af kemi og kunstgødning, må vi skifte fra korn til græs. Herunder et par forslag til hvad en søndagstur gennem Danmark kunne indholde. - Ultimativ natur, skov, moser og fredede områder, der ligger uberørt hen. - Landbrug uden brug af kemi og kunstgødning, med stor fokus på diversitet og om sommeren en del kreaturer på græs. - Landbrug på europæiske vilkår, med intensiv markdrift hvor der tildeles gødning og kemi efter samme normer som i eksempelvis Tyskland og England. - Der gennemføres jordfordelinger, så vi reducerer omkostninger til transport, og der kan plantes læbælter, der forbinder uberørt natur uden at hindre rationel landbrugsdrift. Det er urealistisk, at store landbrugs bedrifter ikke har gener for naboer, derfor skal de placeres langt fra anden bebyggelse og i mange tilfælde må beboelser opkøbes. På de arealer der ikke skal sprøjtes og gødes med kunstgødning, vil kløver græs være oplag. Der skal bygges biogasanlæg der både kan behandle gylle, aftage afgrøderne og producere energi og natur gødning til markerne. Jeg har før givet udtryk for vigtigheden af at vi får lagt en langsigtet plan for vort land, så alle kræfter kan bruges på natur og velfærd for dyr og mennesker, det er også målet med oven nævnte forslag.