Landbruget arbejder for fjordmiljøet

Amterne har landboforeningerne med i arbejdet om at skabe en indsatsplan for Mariager Fjord

Lokalpolitik 20. september 2002 08:00

HIMMERLAND: Mens Mariager Fjord stadig døjer med iltsvind, fortsætter både Århus og Nordjyllands amter arbejdet med en indsatsplan, der på længere sigt kan sikre en bedre miljøtilstand i fjorden. Arbejdet begyndte med et debatoplæg, der blev udsendt i februar, og som fik ganske positive reaktioner med på vejen af de berørte parter. Også fra landbruget trods den omstændighed, at netop landbruget ventes at blive mest berørt af den kommende plan. Miljøforvaltningerne i begge amter har gennemgået de indlæg, der kom i debatperioden, og har igangsat en teknisk udredning af mulighederne for og omkostningerne ved at reducere belastningen yderligere. - Der er nedsat 11 arbejdsgrupper, som faktisk dækker alle de indlæg, vi fik. Det har været væsentligt for os at inddrage teknisk ekspertise og lokal viden fra de erhverv, der forventes at blive mest berørt af indsatsplanen, og til vores store glæde deltager landboforeningerne i arbejdsgrupperne omkring landbrug og konsulenter fra Skov og Naturstyrelsen og det lokale skovbrug i arbejdet omkring skovrejsning, fortæller biolog i Nordjyllands Amt, Torben Ebbensgaard, som venter, at den endelige plan ser dagens lys i løbet af 2003. Amternes mål er en yderligere stramning i forhold til Vandmiljøhandlingsplan II (VMP), der blev indført i 1998. Den havde som mål at halvere udledningen af kvælstof til 750 ton om året, men amtet har i regionplanen sat målet til 620. - Der er nogen uenighed om, hvor langt vi er i forhold til vandmiljøhandlingsplanen. De steder, hvor det går bedst, er der opnået en reduktion i udledningen af kvælstof på 38 procent, mens man andre steder stort set ikke er kommet nogen vegne, siger Torben Ebbensgaard. Trods vanskelighederne med at opnå målene er det stadig "kun" forskellen på vandmiljøhandlingsplanens mål og amtets egne, som det nuværende arbejde retter sig imod. - Vi skal populært sagt "finde" 130 ton kvælstof og seks af de 22 ton fosfor, som udledes i dag, og som vandmiljøhandlingsplanen ikke tager højde for, siger Torben Ebbensgaard. De første resultater fra arbejdsgrupperne ventes allerede i december, men nogle grupper vil være længere undervejs. - Der er især usikkerhed omkring dyrkningsformerne i landbruget. Vi har meget godt styr på udledningen af næringsstoffer fra punktkilder som rensningsanlæg og dambrug, men vores undersøgelser viser, at det er udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget, der skal nedbringes, så opgaven består i at finde ud af, hvad der skal til, og hvor meget det koster, at nå vores mål, siger Torben Ebbensgaard. Det er i sidste ende politikerne, der skal beslutte, hvilke løsninger man vil sætte ind med. - For eksempel kunne man informere mere mere om de eksisterende EU-støtteordninger til skovrejsning, etablering af vådenge og miljøvenligt jordbrug og måske gøre dem mere attraktive, siger Torben Ebbensgaard, som desuden peger på præcisiongødskning og etablering af muslingefarme, som vil kunne nedbringe algemængden i fjorden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...