Landbruget har brug for nytænkning

Den måde der drives landbrug på i Danmark, holder ikke i længden

Randers Kommune har i februar meddelt miljøgodkendelse til et svinebrug tæt på Mariager Fjord, som ønskede at udvide sit landbrug. Fra at have 4980 svin, har han fået tilladelse til at have 15.360 svin. Yderfjorden i Mariager Fjord er en del af et habitatområde, som er et specielt natur følsomt område. Udvidelsen af et sådan svinebrug vil helt sikkert have en negativ indvirkning på forskellige naturtyper. Mariager Fjord var så sent som sommeren 2006 tæt på at blive omfattet af et alvorligt og omfattende iltsvind, lignende det som senest indtraf i 1997. Derfor synes jeg, det er dybt problematisk, at landmanden har fået tilladelse til en stor udvidelse. Et politisk flertal i Mariagerfjord Kommune har heldigvis besluttet at klage til Miljøklagenævnet over udvidelsen. Jeg tænker, at den måde der drives landbrug på i Danmark, ikke holder i længden. Landbrugets belastning af naturen er ikke bæredygtig, udslippet af klimagasser, kvælstof, fosfor, pesticider og ammoniak er alt for stort, og man kan ikke blive ved med at producere og sælge mere af det samme. Derfor duer det ikke kun med små justeringer af landbruget. Der er brug for at tænke grundlæggende nyt. I dag er langt størstedelen af landbruget konventionelt landbrug med intensiv dyrkning, brug af pesticider og kunstgødning, og en miljøregulering, der er langt mere lempelig end reguleringen af industrien. Når det gælder svineproduktion er der tale om direkte industrielt landbrug uden den nødvendige regulering. I SF mener vi, at de store svinebrug skal betragtes som industri. Det betyder, at der skal stilles krav om ingen forurening eller lugtgener. Der skal også stilles krav om bedre dyrevelfærd. Jeg håber, at SF's ideer vil vinde indpas hos de landmænd der har landbrug rundt om Mariager Fjord, så vi kan få en sund fjord mange år frem over.