Landbruget må også yde

Der er stor opstandelse i landbruget:

Regeringens stærkt forsinkede plan ”Grøn Vækst” har slået benene væk under dem. Det kan jeg sådan set godt forstå, for regeringen har aldrig lagt skjul på, at man er parat til at gå meget langt for at hjælpe og støtte op om erhvervet i opgangstider såvel som i nedgangstider. Måske er det også ved at gå op for regeringen, at 2015 nærmer sig. Da man i 2000 sammen med alle øvrige EU-lande skrev under på EU’s vandrammedirektiv var der jo god tid til at opfylde de mål, som man havde forpligtet sig til at leve op til. Det er altså nu 10 år siden, de helt nødvendige planer til at redde vore vandmiljøer blev vedtaget. Meget kort fortalt har medlemslandene forpligtet sig til, at vore vandløb, søer, fjorde, kystnære vandområder og ikke mindst vores grundvand i 2015 skal have ”god tilstand”. Det betyder for overfladevandene, at de ”skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter”. Menneskelig påvirkning må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. Vi er slet ikke i nærheden af at leve op til disse målsætninger. For grundvandets vedkommende betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk kvalitet. Der skal sikres en progressiv reduktion af forureningen af grundvandet, og en yderligere forurening heraf skal forhindres. Grundvandet i Nordjylland er under meget stort pres. Regeringen og landbruget har altså haft god tid til at indstille sig på de krav, som de skal leve op til. Intet bør komme bag på dem. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at Limfjordslandet rummer 20 pct. af al dansk landbrugsjord, og at Limfjordens balance og bæredygtighed er slået så grundig ud af kurs, at der stort set ikke findes bundfisk som rødspætter og torsk m.fl. i fjorden. Det er mit håb, at landbruget holder op med at kæmpe imod. Det er på tide, at de begynder at yde deres bidrag til et bæredygtigt natur og miljø. Landbruget bør som det øvrige erhvervsliv indordne sig under et så indlysende princip, at forureneren betaler og rydder op efter sig.