Landmænd i kø for miljøtilskud

Miljøvenligt landbrug for 105 mio. kroner i Nordjylland

NORDJYLLAND:Et rekordstort antal nordjyske landmænd ønsker - med offentlig støtte - at drive deres dele af deres landbrug særligt miljøvenligt. Med en ekstrabevilling fra staten har Nordjyllands Amt fået 105 mio. kr. at dele ud af, og 389 landmænd kan se frem til at få deres ansøgninger om støtte til MiljøVenlig Landbrugsdrift, MVJ, imødekommet. Der er samlet søgt om tilskud til 5322 hektar, mere end firedobling i forhold til tidligere år, både i areal og tilskud. Tilskuddet kan søges af landmænd i områder, der er udpeget som særligt miljøfølsomme. Disse områder blev tidligere på året udvidet til næsten det firedobbelte, 200.000 hektar, hvoraf de 170.000 hektar er landbrugsjord. For de 97 pct. af arealet gælder altså, at landmændene, i hvert fald i denne omgang, ikke har forpligtet sig. Områdeudpegningerne fik dele af landbruget, fremfor alt landboorganisationen LandboNord, på barrikaderne. Formanden, Lars Møller, Dybvad, advarede mod de bindinger, en udpegning kunne tænkes at lægge på jorden, og talte om "bondefangeri" fra amtets side, og foreningen satte en regulær indsigelsesaktion i værk. Formanden for amtets teknik- og miljøudvalg, Niels Kr. Kirketerp, afviste kategorisk, og kaldte udpegningen af de miljøfølsomme områder for et tilbud til landmændene. Han pegede på, at mange af arealerne i forvejen er underlagt restriktioner af forskellig art. Nu er der mulighed for kompensation for pålagte begrænsninger. Tilfredsheden på Amtsgården med de store antal ansøgere er da heller ikke til at tage fejl af. - Heldigvis har de enkelte landmænd trods kritikken vist stor interesse for de nye muligheder for at opnå støtte til en mere miljøvenlig produktion. Det er dermed lykkedes for amtet at vende en faldende tendens i antallet af ansøgninger til en stigning på ca. 25 pct. Det bidrager til, at Nordjyllands Amt vil være i stand til at nå Vandmiljøplanens mål om, at 12.400 hektar nordjysk landbrugsjord skal dyrkes med MVJ-støtte inden udgangen af i år, fremhæver biolog Keld Kollerup Kvist, Naturkontoret. Amtet har beregnet, hvor meget miljø, nordjyderne får for pengene: En fjerdedel af det ansøgte areal er omlægning fra dyrket jord til vedvarende græs uden gødning og sprøjtning. - Det er den ordning, der giver mest miljø for pengene, for den giver både en mindre nedsivning af nitrat til grundvandet og skaber nye natur- eller halvkulturarealer, påpeger Keld Kollerup Kvist. 86 pct. af arealet er søgt under ordningen miljøvenlig drift af græs og naturarealer, fem pct. er søgt til ordningen om ændret afvanding,og for et lignende areal er der søgt tilskud til nedsat kvælstoftilførsel. Aftaler kan indgåes for fem, ti eller 20 år, afhænging af ordning. For de fleste områder, 3225 hektar, er der søgt for fem år. Der er ikke noget klart mønster i ansøgningernes geografiske fordeling, som kan antyde påvirkning fra forårets debat. Læsø tegner sig for det største areal, 684 hektar, fordelt på 18 landmænd. Hirtshals Kommune har det næstørste areal, 452 hektar tilhørende 23 landmænd.