Landmænd skal have ordentlige forhold

MILJØ: Som biolog og medlem af DN er jeg naturligvis interesseret i mere og bedre natur i mit land. Jeg bifalder personligt ideen om naturparker, økologiske korridorer og småbiotoper. Derfor bifalder jeg som konsulentansat i en landboforening naturligvis også, når en landmand på eget initiativ gør en ekstra indsats for naturen på ejendommen i form af faunapassager, bevarelse af småbiotoper og pleje af naturen på ejendommen. Og derfor gør det mig også rasende, når en landmand kommer i klemme i nettet af udpegninger, vage politiske løfter om kompensation, samt ikke vurderede konsekvenser af udpegninger. I en konkret sag er størstedelen af landbrugsarealet hos en planteavler udlagt til økologisk korridor og udpeget som SFL-område. Derudover er en stor del af arealet opland til en større sø. Ejer har beplantet dele af ejendommens areal med henblik på at lave faunapassage. Ejeren af ejendommen er nu i færd meget at sælge ejendommen for at købe en ejendom med dyrehold andet steds i Himmerland. Der var egentlig mange interesserede købere om budet, men efter at ejerens navn figurerede i en artikel om SFL-udpegningerne har køberne trukket deres tilbud tilbage. Ejer står nu naturligvis med en bitter smag i munden. Her har han netop gjort noget for naturen på ejendommen og så kan han ikke sælge pga. myndighedernes udpegninger. SFL-udpegningerne har kun betydning for hvor der kan søges MVJ-tilskud. Dette er pointeret gang på gang fra myndighedernes side. Eventuelle restriktioner ligger i regionplan, naturbeskyttelsesloven, habitatudpegninger og anden lovgivning. SFL og MVJ er et tilbud til de landmænd, der af fri vilje ønsker at ændre driftsformen mod en mere miljøvenlig drift. Udpegningerne på landmandens ejendom er dels § 3 beskyttede arealer, et par fortidsminder, søopland og så denne økologiske korridor. Det er her der kan ligge restriktioner. Ikke i SFL udpegningen. Udtages der arealer fra landbrugsdriften, for at udlægge disse til naturområder formoder man. at der vil bliver givet dispensation. Ellers giver netop SFL og MVJ mulighed for støtte til landbrugsdrift forenelig med disse naturhensyn Restriktionerne omkring § 3 områder og fortidsminder kender de fleste landmænd med bræmmer og problemer med merbelastning i forbindelse med udvidelser. Søopland og den økologiske korridor medfører i henhold til Regionplan 2001 restriktioner hvis en ændring af arealanvendelsen er uforenelig med naturhensynene. Derved kommer mange planteavlere med arealer med udpegninger i form at beskyttet natur, oplande til drikkevand, sø eller fjord og andre restriktive udpegninger i klemme, da ændring af arealanvendelsen til dyrehold oftest vil give merbelastning i både nitratudvaskning, fosforoverskud og ammoniakfordampning. Dermed får ejendommen ringe værdi for en køber med husdyrhold, da en sådan køber oftest opkøber jord med henblik på at få mere harmoniareal. Resultatet er at planteavlsejendommen bliver svær at sælge med deraf følgende forringelse af ejendomsværdien. Det der mangler i denne og andre sager, og dem kommer der mange af i de kommende år, er at myndighederne melder klart ud at pengene er der, hvis eller når der i fremtiden udtages landbrugsarealer til naturområder eller når der, som i denne konkrete sag, sker en forringelse af ejendomsværdien, om ikke på papiret så i købers interesse, pga. udpegninger med henblik på mere og bedre natur. Fra politisk side bør desuden findes løsninger på de problemer, en landmand kan komme i, hvis dele af hans harmoniareal fratages ham og han dermed ikke kan have det dyrehold han har for nuværende. En politiker med magt, f.eks. miljøminister Hans Christian Schmidt (V) bør melde klart ud. Hvis landbrugsarealer tages ud som følge af, at de udlægges til naturområder, er det naturligvis med fuld kompensation for den enkelte ejer og med dispensationer for overbelægning med dyr indtil nyt jord eller gylleaftaler er i hus. Og i tilfælde, som dette, hvor udpegninger forringer ejendommens værdi ved salg, bør der ligeledes gives kompensation. Og det vil landmændene gerne have på skrift. Kun ved samarbejde mellem myndigheder, interesseorganisationer og landbruget får vi mere og bedre natur her i landet. Og landmændenes interesse i samarbejde er naturligvis større, hvis de møder forståelse på deres problemer og løsninger på disse fra myndighedernes side.