Lokalpolitik

langstrakt sag

[ 2005: Daværende ejer af Kirkevej 5 får byggetilladelse til ombygning af eksisterende hus. Huset sælges imidlertid og rives ned af den nye ejer. [ Januar 2006: Pandrup Kommune konstaterer at et ulovligt byggeri er i gang og påbyder at stoppe det, mens der sker byggesagsbehandling. [ Januar 2005: Ansøgning om dispensationer for etager, naboskel og bebyggelse af oversigtsareal indsendes. [ Februar 2006: Pandrup Kommune afslår dispensationerne. [ Marts 2006: Bygherren tilbyder at sænke øverste etage med 40 cm, men søger dispensation for afstand til nabo. [ April 2006: Pandrup Kommune holder nabohøring. Naboen ønsker huset skal overholde gældende regler. [ Maj 2006: Kommunen besigtiger forholdene og fastholder krav om fysisk lovliggørelse. Det godkendes dog at aflyse oversigtsarealet. [ Juni 2006: Dispensationsansøgning fra bygherren om det skrå højdegrænseplan. Tilbyder at fjerne vindue i gavlen. [ September 2006: Pandrup Kommune afslår dispensation. Bygherren klager til Statsamtet over afgørelsen med begrundelsen at overskridelsen er bagatelagtig og ikke står i rimeligt forhold til udgiften ved lovliggørelse. [ Maj 2007: Statsamtet sender sagen tilbage til Pandrup Kommune, nu Jammerbugt Kommune, med krav om fornyet behandling, da man ikke anser afslaget for godt nok begrundet. [ November 2007: Jammerbugt Kommunes teknik- og miljøudvalg behandler igen dispensationen fra afstandskravet til nabo.