Langt mindre belastning

Det er ingen hemmelighed, at mange danske dambrug blandt andet udleder næringsstoffer og medicinrester i det danske vandmiljø.

Til gengæld er det nyt for de fleste, at teknologiudviklingen i erhvervet nu går så stærkt, at man meget snart vil kunne opføre nye dambrug med minimal belastning af miljøet. Udviklingen af de nye miljøteknologier er en god anledning og et godt fundament til at løse nogle af de miljømæssige udfordringer erhvervet står over for i de kommende år. Der er ca. 300 ferskvandsdambrug i Danmark, som tilsammen producerer omkring 30.000 ton fisk årligt, og branchen har gentagne gange ytret ønske om at øge deres fiskeproduktion. I regeringen stiller vi høje miljøkrav til dambrugsproduktionen, fordi dambrugene ofte ligger tæt på nogle af vores fineste habitatbeskyttede naturområder, vandløb og søer. Hvis det danske dambrugserhverv skal have øgede produktionsmuligheder, bør det ske på et natur- og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Det kræver, at erhvervet i højere grad end hidtil selv indgår i et forpligtende samarbejde om branchens natur- og miljøprofil. Jeg har noteret mig, at Dansk Akvakultur har meldt ud, at de vil arbejde for at tredoble produktionen og samtidig reducere udledningerne. Det er et godt udgangspunkt for samarbejdet om en ny udviklingsstrategi, og jeg vil derfor snarest invitere organisationen for at høre om erhvervets miljøplaner for at finde frem til et fælles bud på om de mange udfordringer på området kan skrives sammen i en fælles strategi. En fremtidig udviklingsstrategi for erhvervet skal baseres på en bevidst satsning på den nyeste miljøteknologi og et samspil med kommunerne om at få lokaliseret den fremtidige udvikling af erhvervet mest hensigtsmæssigt i forhold til natur- og miljøinteresserne. Overskriften for en ny strategi for erhvervet kunne passende være "flere fisk med mindre miljøbelastning". På det langsigtede plan skal vi drøfte, hvordan vi enkelt og effektivt indretter den fremtidige regulering af erhvervet i en moderne lovgivning, som har et klart afsæt i miljøteknologiske løsninger og som lever op til de bindende natur- og miljøkrav, som bl.a. vil være i de kommende vand- og naturplaner. I en fremtidig regulering skal vi belønne de producenter, der tør satse på miljøvenlige teknologier og samtidig tage stilling til, om der er områder med særlig sårbar natur, hvor der ikke kan forekomme eller ske udvikling af traditionel dambrugsdrift. Vi skal også se på, om reguleringen af erhvervet kan gøres enklere end den er i dag. Det er mit indtryk fra besøg på dambrug, at der er potentiale for at gøre miljøreguleringen af området mere overskuelig og at skabe sikrere rammer for investering i erhvervet. Men der er udfordringer, der kræver handling her og nu. F.eks. er alt for mange af de eksisterende dambrug endnu ikke er i hus med de nødvendige godkendelser og tilladelser, som skulle have været på plads for mange år siden. Det vil jeg have rettet op på nu. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen om at gå i tæt dialog med KL og Dansk Akvakultur om, hvordan der kan rettes op på denne uholdbare situation. Der har været gode erfaringer med at mødes jævnligt mellem parterne på husdyrområdet for at sætte nye initiativer i gang, der kan sikre en hurtigere og bedre sagsbehandling. På samme måde skal der skrues op for de fælles bestræbelser på at finde løsninger, som hurtigt kan sætte gang i afgørelserne på dambrugsområdet. Inden sommer vil der blive nedsat en teknisk arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen, som med bred inddragelse, skal udarbejde ny vejledning i, hvordan kommunerne bedre kan indarbejde den nyeste viden om renere teknologi i godkendelserne og som samtidig skal komme med oplæg til hvordan reguleringen kan ændres, så den bedre belønner anvendelsen af ny teknologi. Vi har nogle gode værktøjer til at komme i gang her og nu med noget, der for erhvervet forhåbentlig kan udvikle sig til et nyt miljøteknologisk eventyr – og samtidig betyde mindre belastning af natur og miljø. Men det kræver, at både erhvervet og kommunerne er parate til at tage udfordringen op og udnytte de muligheder, der ligger for en bæredygtig udvikling af akvakulturerhvervet.