Lav forsøg og prøv jer frem

Fjordbunden i Limfjorden kunne fremstå som en undersøisk blomstereng,...

... hvor makroalgerne sagte vifter i takt med vandets bevægelse, småfisk og yngel svømmer talrigt rundt i det klare fjordvand og ernære sig af plankton og mikroalger, næringsstof balance er ideel mellem kvælstof og fosfor, der er stenrev der tjener som skjul for mobile skaldyr arter som hummer og krebs, ålegræsset bølger som en vellykket kornmark, i det salte friske fjordvand medens stenrevene danner hvirvler, ilter Og opblander Fjordens Naturlige brakvand, med det salte friske Vesterhavsvand der gennemstrømmer fjorden. Der slet ikke er en fjord i gængs forstand, men et bælt, der adskiller Vendsyssel fra Jylland, På bunden af fjorden gyder fladfiskene og Torsk af gamle Limfjords stammer, der har haft deres liv her siden arilds tid, på bankerne ligger muslingen i store formationer og filtre vandet for næringssalte, ventende på at blive høstet af stovte fiskere Stimefisk som sild, makrel og hornfisk, gæster det frodige farvand, hvor sæler og skarv fouragere og daser i solen eller sider på bundgarnspæle for at tørre deres vinger, ålegårdene ligger tæt, her mellem sejlrender og limfjordskysterne, I fordums tid gravede fisker og fiskerdrenge sandorm til agn, for med dem lokke torsk og rødspætter til bid på de lange liner tæt besat med kroge, Vesten vinden krusede vandoverfladen og hjalp fiskernes sejl med trækkraft i de små både, når dagens fangst skulle bringes i land, Disse linjer er ren fiktion desværre, virkeligheden ser helt anderledes ud, Limfjorden er efter århundreders udledning slemmet til, slammet ligger som et tykt lag overalt på fjordbunden, og dækker sand og sten, gydepladser er forsvundet, sten og grus er dækket af slam så makroalger ikke kan få rodfæste, og danne de store forekomster af vandplanter der i fordums tid iltede vandet og optog den næring som naturlig blev tilført fjorden fra land, døde dyr og planter bidrog til dette kredsløb efter devisen, af jord er du kommet til jord skal du blive og af jorden skal du igen opstå, vi kender ordene fra en anden sammenhæng, mere dyster men stadig meningsfyldt, men her i naturens eget kredsløb, er det ment bogstaveligt. Når planter og dyr dør, indgår de igen i naturens evige kredsløb, og bliver forvandlet til næring for de arter som naturens levner livsbetingelser for, et nyt liv kan begynde, når det gamle henfalder og dør. Som fjorden ser ud i dag er der lang vej til fordums tilstand, nogle mener at blot landbrugets udledning af kvælstof og fosfor begrænses, kommer vi tilbage til en naturtilstand, som før mennesker indvirkede ved sin tilstedeværelse. Det gør fjorden ikke, dertil er indgrebene for voldsomme og vedvarende, de mange km2 stenrev, der er fjernet kommer ikke tilbage af sig selv, de medvirkede til opblanding af overfladevand og bundvand, som er forudsætningen for iltning af vandet ved bunden, på samme måde som blæst bibringer ilt til overflade vandet, bundvegetationen kunne få rodfæste og brugte kvælstof og fosfor og producerede ilt, når disse livsbetingelser forsvinder, går naturen ikke i stå, men den indretter sig på de nye vilkår Når planter ikke opsuger den næring der er til stede, opstår der ny livsbetingelser, nu for forrådnelses bakterier der nedbryder det døde materiale og efterlader det som slam, ved denne proces dannes der gas, jo varmere jo bedre, denne svovlgas, kendes også fra rådne æg, udvikles i de henfaldne materialer, og når der er tilstrækkelig med gas kan den frigøres fra sin binding og stiger op i vandet og derfra op i luften, vi har en bundvending, der kan kendes på sin lugt som rådden æg Ved denne proces hvirvles store næringsforekomster op i vandsøjlen, til glæde for grønalgerne der stortrives og forringer sigtbarheden i vandet, det onde kredsløb er i gang, flere vandplanter mangler lys, der bliver store områder der er uden vegetation, denne døde slette er som en ørken, sårbar i blæsevejr som en ny sået kornmark, i en påske østen med sandstorm og jordfygning over de sårbare marker, luften bliver tyk, og sigtbarheden forringes. I fjorden hvirvles der slam op, så vandet bliver ugennemsigtigt og helt gråt af slam, der lægger sig overalt på fjordbunden og kvæler alt liv. for at komme tilbage til god miljøtilstand, hjælper det ikke at begrænse udledningen af næringssalte fra landbruget, måske snarere tværtimod, vandets nytteplanter må gives optimale betingelser, hvor der ikke er begrænsning i vækstbetingelserne forårsaget af N og P mangel, jf. Faglig Rapport fra DMU. nr 392. slamforekomsterne må fjernes på områder der egner sig til undersøisk plantevækst, stenrev genetableres, så iltning og opblanding af fjordvandet kan optimeres, den onde cirkel skal brydes og erstattes af kræfter der fremmer den gode cirkel, det vil sige får optimeret de forhold hvor under planter stives, planter og vandplanter trives når lys luft næring og temperatur er tilstede, i et afbalanceret forhold Der er mange forhold der har medvirket til denne ulykkelige tilstand, som vi kender, der findes ingen lette løsninger, men løsninger findes der, lav forsøg, prøv jer frem, først i lille skala så i større, når der er fundet løsninger der er selvforstærkende gå da fra få til flere, Et tilbage fald er utænkeligt, dertil er erfaringen for dyrekøbt.