Boligøkonomi

Lejekontrakt

?Huset jeg bor i har 4 lejemål, hvoraf udlejer bebor det ene. Nu skal varmtvandsbeholderen i kælderen udskiftes. Udlejer antyder, at det bliver en dyr historie. Er der lovhjemmel for at gøre lejerne delagtige i dækning af en sådan udgift? Min lejekontrakt er oprettet i 1989, typeformular: 1979A1. Indvendig vedligeholdelse påhviler mig. Jeg vil mene, at udlejer til gengæld må levere den "vare", jeg betaler for, nemlig at husets faciliteter til el-, gas-, og vandforsyning holdes vedlige? Jeg har netop fået en årlig huslejeforhøjelse på 5.040 kr., og jeg er ængstelig for at skulle hæfte for endnu en forpligtelse. Hvor står jeg? !Udskiftning af varmtvandsbeholderen kan ikke begrunde en forhøjelse af huslejen som følge af forbedring. Men hvis lejen er under markedslejen, kan udlejeren forhøje huslejen, idet De bor i en ejendom med højst 6 beboelseslejemål. Markedslejen er et noget diffust begreb, og i dette tilfælde må lejen ikke overstige huslejeniveauet i større ejendomme, der reguleres efter reguleringsbestemmelserne i Boligreguleringsloven. Det er udlejeren, der har bevisbyrden, idet det er denne, der vil ændre på den nuværende tilstand. Hvis De klager over huslejeforhøjelsen, skal udlejeren forelægge sagen for huslejenævnet, hvilket er omkostningsfrit for Dem. Huslejenævnet afgør sagen på baggrund af nævnets opfattelse af huslejeniveauet. Er De – eller udlejeren – ikke tilfreds med afgørelsen, kan den indbringes for Boligretten. Retten lægger alene vægt på beviser, så her skal udlejeren kunne fremkomme med relevante sammenligningslejemål (altså lejemål i større ejendomme, der er blevet reguleret efter bestemmelserne i Boligreguleringsloven). Kan udlejeren det, godkendes den varslede huslejeforhøjelse. Så De bør undersøge, hvad grundlaget for lejeforhøjelsen er, og herefter søge bistand for en vurdering af, om udlejer kan vinde sagen. Klager De ikke rettidigt til udlejer, står den varslede husleje ved magt.