EMNER

Li]ci]ta]tions-chok ska]ber be]kym]ring

] Kul]tur]ud]valgs]for]mand fryg]ter for de fore]stå]en]de mil]li]on]pro]jek]ter i kom]mu]nen]

HALS:Det er en be]kym]ret for]mand for kul]tur]ud]val]get, Sørn Nordhald (S), der i dis]se dage ser frem til Hals Kom]mu]nes fore]stå]en]de mil]li]on-in]ves]te]rin]ger på både bør]ne]pas]nings- og sko]le]om]rå]der]ne. Be]kym]rin]gen hæn]ger sammen med denne uges of]fent]li]ge li]ci]ta]tion for den plan]lag]te nye bør]ne]ha]ve ved Hals Sko]le. Her er der af by]rå]det af]sat fem mio. kr. til op]ga]ven, men re]sul]ta]tet af li]ci]ta]tio]nen ef]ter]lod dele af den kom]mu]na]le for]valt]ning i noget nær en chok]til]stand, fordi de la]ve]ste kva]drat]me]ter]pris]er i vif]ten af bud lå omkring 20 pro]cent over det for]ven]te]de. - Det er en uhyr]lig kva]drat]me]ter]pris, og med re]sul]ta]tet af dén li]ci]ta]tion bliver det nu meget spæn]den]de at se, hvor]dan det vil gå med de fore]stå]en]de sko]le]re]no]ve]rin]ger i Hals, Gand]rup og V. Has]sing, siger Sørn Nordhald. Her hen]vi]ser han til den kends]ger]ning, at op]ga]ven med at få anden eta]pe af Gand]rups sko]le]re]no]ve]ring rea]li]se]ret allerede er ude i li]ci]ta]tion, og for]ude ven]ter endnu et par li]ci]ta]tions-run]der for re]no]ve]rin]ger]ne af Hals (anden eta]pe) og V. Has]sing sko]ler. For Hals og Gand]rup sko]lers ved]kom]men]de er der af by]rå]det af]sat 13 mio. kr. til hver af de to op]ga]ver, mens re]no]ve]rin]gen i V. Has]sing så småt er be]gyndt at sni]ge sig op i nær]he]den af de 17 mio. kr. Der]ud]over kan det om sko]le]re]no]ve]rin]gen i Hals be]mær]kes, at både kul]tur]ud]val]get og øko]no]mi]ud]val]get har sagt god for at ad]skil]le den fore]stå]en]de an]lægs]op]ga]ve, så der kan hol]des en se]pa]rat li]ci]ta]tion for det ned]riv]nings]ar]bej]de, der efter pla]nen skal fin]de sted i løbet af som]mer]fe]ri]en. Mens Sørn Nordhald kryd]ser fin]gre for, at de fore]stå]en]de li]ci]ta]tions-re]sul]ta]ter for de nævn]te tre sko]le]re]no]ve]rin]ger ikke bliver en duk]kert, som det var til]fæl]det med denne uges bør]ne]ha]ve-li]ci]ta]tion, så læg]ger han heller ikke skjul på, at han er rys]tet over, hvor mange pen]ge der skal bru]ges på at få V. Has]sing Sko]le re]no]ve]ret - pen]ge, der som be]kendt ikke er at fin]de på det kom]mu]na]le 2003-bud]get. - Det er et for]mi]da]belt be]løb, og selv om jeg tidligere er blevet skældt ud for at have ud]talt, at der på V. Has]sing Sko]le var tale om noget, der min]de]de om byg]ge]sjusk, så vil jeg godt hol]de fast i den vur]de]ring, siger ud]valgs]for]man]den og fort]sæt]ter: - Vi er nemlig nu oppe i en så uri]me]lig pris, at der rent ud sagt er tale om byg]ge-sjusk. - Det er utro]ligt ær]ger]ligt, når man tæn]ker på, at V. Has]sing Sko]le kun er 25 år gam]mel, og at der dér er tale om en så funk]tio]nelt ind]ret]tet sko]le, som det er til]fæl]det, til]fø]jer Sørn Nordhald, der med hen]syn til den nye bør]ne]ha]ve i Hals ikke har noget bud på, hvad der nu vil ske i dén sag. - Vi er gået i tæn]ke]boks, og det er ær]ger]ligt, for havde li]ci]ta]tio]nen holdt sig inden for det be]vil]ge]de, ville vi have kun]net gå i gang med ar]bej]det om meget kort tid, slut]ter han.]