Lige muligheder - ikke bare lige rettigheder

Danmarks vigtigste råstof er vore hoveder og hænder. I dag findes i alt ca. 1 mio. voksne danskere, der har meget vanskeligt ved at læse og skrive, heraf er mange ordblinde.

Disse samfundsborgere har et legitimt krav på samfundets støtte til at afhjælpe deres stave-læse-handicap. Og den indsats starter i daginstitutionerne og fortsætter i folkeskolen. Via gode folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser skal børn og unge have mulighed for en god fremtid i det danske velfærdssamfund – uanset kulturel og social baggrund. Det kræver, at vi skaber et fleksibelt og finmasket uddannelsessystem, der opfanger alle, så den enkelte får mulighed for at indfri personlige mål og drømme, mens vores land fyldes med dygtige, aktive mennesker, der kan være med til at sikre fortsat høj velstand og velfærd. Desværre har VK-regeringen endnu en gang vist, at den er ligeglad med at få alle med på velfærdstoget. Det sidste skud på stammen er undervisningsminister Bertel Haarders forslag om, at specialefterskoler, som eksempelvis Hobro og Mejlby Efterskole, ikke længere skal have lov til at udbyde enkelt eksamensfag til eleverne, men i.s.f. en eksamenspakke, hvor alle fag afsluttes med eksamen, som eleverne hverken ønsker eller magter. Socialdemokratiet vil skabe rammerne for, at disse elever netop får et tilbud, der giver dem den chance, som deres skolegang ellers ikke har givet dem. Derfor skal de udvalgte eksamener ikke være ”pinsler” for eleverne, men sejre, når målet nås og eksamen gennemføres. Det er ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt, at eleverne præsenteres for en eksamenspakke, hvor alle fag afsluttes med eksamen. Det vil ikke styrke deres selvværd eller lyst til at fortsætte videre på eksempelvis erhvervsskolerne. Danmark er for rigt et land til at acceptere, at børn bliver tabt på gulvet, fordi Bertel Haarder gerne vil ensrette den danske folkeskole til ukendelighed. Det er endog meget svært at se det fornuftige i, at børn med læse/ stavevanskeligheder skal fratages muligheden for at gå til eksamen i de fag, de ønsker, alene fordi de ikke magter at tage eksamen i alle fag. Fakta er, at skoler som Hobro og Mejlby Efterskole gør en kæmpe indsats, som det danske samfund ikke har råd til at undvære. Skolerne fokusér på forberedelse og brobygning til erhvervsuddannelserne med det mål, at flest muligt - helst alle - eleverne får mulighed for at tage en af de erhvervsuddannelser, som erhvervslivet til stadighed efterspørger. Hvor er perspektivet henne, hr. minister?