Kristendom

Ligesom i 1943

Med deporteringen af de irakiske flygtninge kan man så mindes Københavns biskop H. Fuglsang Damgaards hyrdebrev fra 1943, der dengang omhandlede jøder, men lige så godt kunne have omhandlet de irakiske og muslimske flygtninge i Danmark anno 2009: "Overalt, hvor der rejses forfølgelse af jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse grunde, er det den kristne kirkes pligt at protestere derimod.

1. Henvisning til Jesus. 2. Fordi forfølgelse af jøder strider imod den menneskeopfattelse og næstekærlighed, som er en følge af det budskab, Jesu Kristi Kirken er sat til at forkynde. Kristus kender ikke personanseelse, og han har lært os at se, at ethvert menneskeliv er dyrebart i Guds øjne: "Her er ikke jøde eller græker; her er ikke træl eller fri; her er ikke mand og kvinde; thi alle er i én i Kristus Jesus (Gal. 3, 28). 3. Fordi det strider imod den retsbevidsthed som raader i det danske folk, nedfældet i vor dansk-kristne kultur gennem aarhundreder. I henhold hertil har alle danske statsborgere efter grundlovens ord lige ret og ansvar for loven og religionsfrihed samt ret til at udøve vor Gudsdyrkelse efter kaldelse og samvittighed og saaledes, at race og religion aldrig i sigselv kan blive anledning til, at et menneske berøves rettigheder, frihed eller ejendom. Uanset afvigende religiøse anskuelser vil vi kæmpe for, at vore jødiske brødre og søstre bevarer den samme frihed, som vi selv sætter højere end livet. Der findes hos den danske kirkes ledere en klar forståelse af vores forpligtelse til, at være lovlydige borgere, som ikke utidigt sætter os op mod dem, der øver myndighed over os, men samtidig er vi i vor samvittighed bundne til at hævde Retten og protestere imod enhver krænkelse, derfor vil vi i givet fald utvetydigt vedkende os Ordet om, at vi skal adlyde gud mer end mennesker. På biskoppernes vegne H. Fuglsang Damgaard." (Kilde: "Den danske kirke under besættelsen" af Harald Sandbæk og N.J. Rald. Forlag: Hirschsprung.) Hvorvidt man kan sammenligne jødernes flugt med nutidens flygtninge, viste interviewet med Arne Melchior om de tvangsudviste irakeres skæbne, at det kunne man på begrundelsen om, at de irakiske flygtninge ikke er personlig forfulgt, hvilket jøderne heller ikke var, da de var forfulgt som gruppe. Hans kritik af de danske politikere og især Birthe Røn Hornbechs manglende medfølelse, manglende leven op til FN's Flygtningekonvention er direkte lammende og at de garantier, der skulle være for irakernes sikkerhed er ikke eksisterende og at de nuværende politikere er opportunister, der kun er ude på at skrabe stemmer til sig. Interviewet kan ses på DR2's arkiv http://www.dr.dk/DR2/Deadline2230 02.09.09 kl. 22.30.