Frederikshavn

LILLGRUND: SPECIALSKIB TIL VINDMØLLEINDUSTRIEN

FRE­DE­RIKS­HAVN: Pro­to­ty­pen på et spe­ci­al­skib, ¿Fø­niks Møllekat¿ til vind­møl­le­in­du­stri­en, blev i går navn­gi­vet ¿Lillgrund¿ og sø­sat i Fre­de­riks­havn. Det 22,5 me­ter lan­ge og 9,5 me­ter bre­de ka­ta­ma­ran­skib skal sæt­tes ind på byg­nin­gen af den nye hav­vind­møl­le­park på Lil­le­grund i det syd­li­ge Øre­sund. Re­de­ri­et Fø­niks, Kø­ben­havn, har fra midt i no­vem­ber chart­ret ny­byg­nin­gen ud til Sie­mens Windpower i fem og et halvt år, og Fø­niks ude­luk­ker ikke be­stil­ling på fle­re ski­be af slag­sen. Det fre­de­riks­havn­ske stål­fir­ma Ni­con Industries, har byg­get stål­skrog og over­byg­ning i alu­mi­ni­um som un­der­le­ve­ran­dør til Assens Skibs­værft. Det er Nicons før­ste ny­byg­ning og også den før­ste sø­sæt­ning, si­den den sid­ste sto­re værfts­luk­ning i Fre­de­riks­havn for fem år si­den. Gud­mo­de­ren og skibsrederfruen Lene Riis lag­de, som det ses, alle kræf­ter i champagneflaskekastet, in­den det 83 ton tun­ge skrog af to kra­ner blev

FRE­DE­RIKS­HAVN: Pro­to­ty­pen på et spe­ci­al­skib, ¿Fø­niks Møllekat¿ til vind­møl­le­in­du­stri­en, blev i går navn­gi­vet ¿Lillgrund¿ og sø­sat i Fre­de­riks­havn. Det 22,5 me­ter lan­ge og 9,5 me­ter bre­de ka­ta­ma­ran­skib skal sæt­tes ind på byg­nin­gen af den nye hav­vind­møl­le­park på Lil­le­grund i det syd­li­ge Øre­sund. Re­de­ri­et Fø­niks, Kø­ben­havn, har fra midt i no­vem­ber chart­ret ny­byg­nin­gen ud til Sie­mens Windpower i fem og et halvt år, og Fø­niks ude­luk­ker ikke be­stil­ling på fle­re ski­be af slag­sen. Det fre­de­riks­havn­ske stål­fir­ma Ni­con Industries, har byg­get stål­skrog og over­byg­ning i alu­mi­ni­um som un­der­le­ve­ran­dør til Assens Skibs­værft. Det er Nicons før­ste ny­byg­ning og også den før­ste sø­sæt­ning, si­den den sid­ste sto­re værfts­luk­ning i Fre­de­riks­havn for fem år si­den. Gud­mo­de­ren og skibsrederfruen Lene Riis lag­de, som det ses, alle kræf­ter i champagneflaskekastet, in­den det 83 ton tun­ge skrog af to kra­ner blev

FREDERIKSHAVN:Prototypen på et specialskib, ¿Føniks Møllekat¿ til vindmølleindustrien, blev i går navngivet ¿Lillgrund¿ og søsat i Frederikshavn. Det 22,5 meter lange og 9,5 meter brede katamaranskib skal sættes ind på bygningen af den nye havvindmøllepark på Lillegrund i det sydlige Øresund. Rederiet Føniks, København, har fra midt i november chartret nybygningen ud til Siemens Windpower i fem og et halvt år, og Føniks udelukker ikke bestilling på flere skibe af slagsen. Det frederikshavnske stålfirma Nicon Industries har bygget stålskrog og overbygning i aluminium som underleverandør til Assens Skibsværft. Det er Nicons første nybygning og også den første søsætning, siden den sidste store værftslukning i Frederikshavn for fem år siden. Gudmoderen og skibsrederfruen Lene Riis lagde, som det ses, alle kræfter i champagneflaskekastet, inden det 83 ton tunge skrog af to kraner blev løftet fra kajen og ned i havnebassinet.Foto: Peter Broen