Limfjordens fremtid skal sikres

Med væksten i den internationale skibsfart forøges også den mængde havvand, der via skibenes ballasttanke flyttes fra et havområde til et andet.

Som de fleste sikkert ved, indebærer det en øget risiko for, at et lokalt havmiljø forurenes med fremmede organismer, der kan forstyrre eller ødelægge miljøets balance. Hvad færre måske ved, er, at et lignende problem også gør sig gældende på nationalt plan i Danmark. Også her kan overførslen af havvand være forbundet med en risiko, idet der er forskel på, hvor sygdomsramte organismerne er i de forskellige dele af de danske farvande. Den gældende miljølovgivning tager heldigvis højde herfor. For at forhindre sygdomsoverførsel er de danske farvande således opdelt i områder med forskellig sundhedsmæssig status, og det er forbudt at udlede havvand fra et område med en lav status til et med en høj. Det lyder jo godt, men problemet er, at loven ikke altid overholdes af diverse industrielle foretagender. Alt tyder på, at Limfjorden, der er relativt sygdomsfri og derfor har en høj status, gennem længere tid er blevet udsat for ulovlige udledninger fra muslingevirksomheden Dan Shellfish i Aggersund Syd. Denne virksomhed forarbejder nemlig muslinger fra områder med lavere status så som Vejle Fjord og Isefjorden, og udleder så vandet fra denne forarbejdningsproces i Limfjorden. Det offentlige tilsyn med virksomheden synes at have svigtet fuldstændigt, og det vil næppe forbedres, når amterne nedlægges efter nytår – tværtimod. For at gøre ondt værre forhandles der i øjeblikket mellem muslingeindustrien og Fødevarestyrelsen om muligheden for at afskaffe den gældende lovgivning og dermed den beskyttelse mod sygdomsoverførsel, et område som Limfjorden i øjeblikkes ydes. I SF mener vi ikke, at Limfjordsområdets lokalbefolkning og turisterhverv kan være tjent hermed. Vi har derfor bedt såvel miljøminister Connie Hedegaard (K) som fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) om at forholde sig til den aktuelle misære, og til hvordan det kan sikres, at den ikke gentager sig fremover. Samtidig har vi bedt ministrene garantere, at der ikke træffes nogen beslutning om evt. lovændringer, uden at lokalbefolkningen bliver hørt. Vi håber, at alle, der nyder Limfjorden som det unikke naturområde, den er, vil hæve deres røst, hvis det kommer så vidt.