Egholm

Livsnødvendigt med ny bro

Så er hæren af modstanderne mod den 3. for­bindelse på banen igen med stor forargelse over, at ansvar­lige politikere og tilhængere af den nødvendige vej til­ader sig at bruge argumenter for deres synspunkter.

Torben Jensen

Torben Jensen

Nu har man i må­neds­vis skul­let læse ind­læg fra be­boe­re i Has­se­ris, Vest­by­en og Egholm med føl­gen­de ar­gu­men­ter imod for­bin­del­sen: Egholm bli­ver lagt øde, Vest­by­en gjort ube­boe­lig, aal­bor­gen­ser­ne kan ikke kom­me på ud­flugt, Na­tur­kla­ge­næv­net vil ikke have den (Hur­ra - vi har en for­bunds­fæl­le!), den er ”in­der­lig unød­ven­dig” (ci­tat: Per Clau­sen), et eks­tra rør i øst lø­ser pro­ble­met osv. Alt sam­men ar­gu­men­ter, der be­græn­ser sig til 1) Egne lokale in­te­res­ser 2) Be­skyt­tel­se af mil­jø­et og 3) Unødvendigheden af og af­skaf­fel­sen af an­dres kør­sels­be­hov. For­ståe­li­ge og in­di­mel­lem re­le­van­te ar­gu­men­ter. Men at der også skul­le være tungt­ve­jen­de ar­gu­men­ter for at byg­ge for­bin­del­sen, bli­ver ikke bare af­fær­di­get, men også for­dømt som umo­ralsk. Lidt min­dre en­øj­et­hed ud­be­des ven­ligst. Nord­jyl­land er et ud­kants­om­rå­de, der - som det frem­går af den se­ne­re tids ana­ly­ser - i for­ve­jen får svært ved at kla­re sig er­hvervs­mæs­sigt og øko­no­misk i frem­ti­dens glo­ba­le konkurrencesamfund. Der­for er det livs­nød­ven­digt at sæt­te alle sejl til, her­un­der op­ret­hol­del­se og for­bed­ring af in­fra­struk­tu­ren, hvis alle res­sour­cer skal ud­nyt­tes. Mindst 100.000 men­ne­sker i Vestvendsyssel, Han Her­red og dele af Him­mer­land bli­ver af­hæn­gi­ge af gode og hur­ti­ge tra­fik­for­bin­del­ser, hvis dis­se lands­de­le fort­sat skal over­le­ve og ud­vik­les - og der­med bl.a. kun­ne styr­ke Aal­borgs po­si­tion som lands­de­lens ho­ved­stad. Det er mu­ligt, at et 3. rør i øst er bil­li­ge­re, men at byg­ge det for at imø­de­kom­me be­ho­vet for en vest­for­bin­del­se er pen­ge ud ad vin­du­et. Der er mås­ke an­dre be­grun­del­ser for en ud­vi­del­se i øst, men de, der tror, at det vil mind­ske pro­ble­mer­ne i vest, ved ikke, hvad de ta­ler om. Mil­jø­hen­sy­net er tungt­ve­jen­de, men om ska­der­ne på et par hek­ta­rer på Egholm og nog­le vil­la­ha­ver i Has­se­ris er vær­re end ud­stød­nin­gen fra 10.000 lang­somt­kø­ren­de el­ler stil­le­stå­en­de bi­ler i døgn­et på Ves­ter­bro og til­stø­den­de veje, kan for­mo­dent­lig dis­ku­te­res. Aal­borg har væ­ret frem­skrid­tets by, men nog­le øns­ker åben­bart nu, at dét skal være slut, og at man kan nøj­es med at hyg­ge sig i bag­ha­ven. Fin­des der over­ho­ve­det i Eu­ro­pa en by med vand­løb igen­nem og af Aal­borg stør­rel­se, der ikke har ad­skil­li­ge bro­er? Der er po­li­ti­ke­re som Per Clau­sen og Hen­rik Thom­sen, der med pris­vær­dig ide­al­is­me tror, de gav­ner mil­jø og frem­mer so­ci­al vel­færd ved at kvæ­le bil­tra­fik­ken i byen (ka­ta­stro­fal ind­snæv­ring af Ny­havns­ga­de), men na­ivt op­når det stik mod­sat­te og åben­bart ikke over­vejer mu­lig­he­den af for­bed­rin­ger på dis­se om­rå­der ved at føl­ge med ti­den. Og så har vi po­li­ti­ke­re som f.eks. Orla Hav, der rea­li­stisk og an­svars­fuldt byg­ger de­res be­slut­nin­ger på nøg­ter­ne ana­ly­ser af be­hov og mu­lig­he­der og ri­si­ci, og det er trist, at de net­op af dis­se grun­de skal be­skyl­des for usag­lig og pin­lig ar­gu­men­ta­tion. Er det mere ”pin­ligt” at dra­ge er­fa­ring af en al­vor­lig ulyk­ke end at be­skri­ve Egholm som aal­bor­gen­ser­nes na­tur­skøn­ne ån­de­hul, hvor­til de val­far­ter for at nyde den skøn­ne na­tur? En på­stand, der i øv­rigt må ta­ges med for­be­hold: Er der vir­ke­lig så man­ge (10.000 er nævnt), der ta­ger fær­gen over, er det åben­bart kun for at slå sig ned om­kring re­stau­rant ”Kron­borg”, der i øv­rigt i år­ti­er har haft svært ved at over­le­ve - og even­tu­elt gå et par hun­dre­de me­ter langs øst­kys­ten op til den gam­le an­løbs­bro. For du mø­der kun und­ta­gel­ses­vis et men­ne­ske på den vest­li­ge del af øen, hvor den vir­ke­li­ge na­tur fin­des, og som slet ikke bli­ver be­rørt af en ny vej - og i øv­rigt er størs­te­de­len dyr­ke­de mar­ker. Med min al­der får jeg al­drig glæ­de af en 3. for­bin­del­se, og jeg har tid og tål­mo­dig­hed til at sneg­le mig gen­nem Ves­ter­bro, en tra­fik­åre gen­nem­ført af po­li­ti­ke­re, der den­gang var på for­kant med frem­ti­den. Så I skal ikke byg­ge bro for mig, men for lands­de­lens, for Aal­borgs og for je­res børns skyld. Tor­ben Jen­senAger­tof­ten 61,9460 Brovst